Opinia HFPC do projektu zniesienia przestępstwa znieważenia Prezydenta RP

Barbara Grabowska| Europejska konwencja Praw Człowieka| HFPC| Kancelaria Prezydenta RP| Prokurator Generalny| znieważenie prezydenta

HFPC przedstawiła opinię odnośnie projektu nowelizacji Kodeksu karnego przygotowanego przez Rządowe Centrum Legislacji. Projekt przewiduje uchylenie art. 135 § 2 k.k. (przestępstwo znieważenia Prezydenta) oraz art. 226 § 3 k.k. (przestępstwo znieważenia konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej).

Fundacja uznała projektowany kierunek zmian za właściwy. „Wielokrotnie podkreślaliśmy w swoich wystąpieniach, że regulacja zawarta w art. 135 § 2 Kodeksu karnego nie spełnia wymogów płynących z Konstytucji oraz Europejskiej Konwencji Praw Człowieka” – mówi prawniczka HFPC Barbara Grabowska. „Dzieje się tak z uwagi na m.in. nieproporcjonalne ograniczenia wolności słowa, zbyt wysoką sankcję karną oraz możliwość skorzystania przez pokrzywdzonego ze ścieżki cywilnoprawnej wystarczającej dla ochrony jego godności”.

Także Prokurator Generalny wskazał w swojej opinii, że kierunek zaproponowanych zmian zasługuje na akceptację. Podniósł jednak, że uchylenie art. 135 § 2 k.k. może doprowadzić do nierównego poziomu ochrony Prezydenta RP i głów państw obcych, którym ochronę przed znieważeniem gwarantuje art. 136 § 3 k.k.

Z kolei Kancelaria Prezydenta RP wyraziła w swojej opinii stanowisko o potrzebie zachowania ochrony prawnokarnej przed zniewagą konstytucyjnych organów RP. Zdaniem Kancelarii Prezydenta RP regulacje te pozytywnie wpływają na jakość debaty publicznej oraz są wyrazem szacunku państwa dla własnych instytucji.
HFPC

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.