Weszła w życie ustawa o skutkach powierzania pracy nielegalnym cudzoziemcom

cudzoziemcy| Prezydent| Sejm| szara strefa

Od 20 lipca obowiązuje ustawa o skutkach powierzania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium RP, która wprowadza do polskiego prawa unijne przepisy (dyrektywę 2009/52/WE)  mające ograniczyć rozmiar szarej strefy w gospodarce. Ustawa zakazuje m.in. zatrudniania cudzoziemców nielegalnie przebywających w Polsce oraz wprowadza sankcje karne i administracyjne dla pracodawców, którzy nie zastosują się do obowiązujących przepisów.

Zgodnie z nowymi regulacjami zarówno przedsiębiorca, jak i osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej będą zagrożeni karą do 3 lat pozbawienia wolności za zatrudnianie osoby będącej ofiarą przestępstwa handlu ludźmi lub zatrudnianie obcokrajowca w warunkach szczególnego wyzysku.

Ustawa przewiduje również karę grzywny lub ograniczenia wolności za nielegalne zatrudnianie wielu cudzoziemców przebywających bez ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium RP, powierzanie wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi przebywającemu bez ważnego dokumentu lub uporczywe powierzanie pracy nielegalnie przebywającym obywatelom państw trzecich. W sytuacji, gdy praca ta nie ma związku z prowadzoną przez pracodawcę działalnością gospodarczą przepisy przewidują karę grzywny do 10 000 zł. Karą zagrożone jest również podżeganie do ostatniego z wymienionych czynów i pomoc w jego realizacji.

Ponadto pracodawcom skazanym za naruszenie przepisów zawartych w ustawie grożą dodatkowe konsekwencje, np. zakaz brania udziału w przetargach publicznych przez 1 rok, pozbawienie dostępu do pomocy publicznej, w tym funduszy Unii Europejskiej oraz obowiązek zwrócenia uzyskanej w ciągu ostatnich 12 miesięcy pomocy publicznej lub dotacji.

Sejm uchwalił ustawę 15 czerwca 2012 r, a prezydent podpisał 29 czerwca.

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.