ŚwiatETS o dostępie do sieci kolejowej

Austria| ETS| Hiszpania| Komisja Europejska| linie kolejowe| Niemcy| transport kolejowy| użytkowanie sieci kolejowej| Węgry

włącz czytnik
ETS o dostępie do sieci kolejowej

Trybunał Sprawiedliwości unii Europejskiej w Luksemburgu orzekł w wyroku z 28 lutego, że Węgry i Hiszpania uchybiły ciążącym na nich zobowiązaniom wynikającym z prawa Unii w dziedzinie transportu kolejowego. Ustawodawstwa austriackie i niemieckie w tej dziedzinie są natomiast zgodne z prawem Unii.

Z uwagi na liberalizację sektora kolejowego w Unii Europejskiej, państwa członkowskie mają zapewnić przedsiębiorstwom z tego sektora równoważny i niedyskryminacyjny dostęp do sieci kolejowej. W tym kontekście, wykonywanie funkcji uznanych za podstawowe nie może być zapewnione przez zasiedziałe przedsiębiorstw a kolejowe państw członkowskich, lecz powinno być powierzone niezależnym zarządcom. Te funkcje obejmują zasadniczo przyznawanie licencji przedsiębiorstwom kolejowym, przydzielanie tras pociągów i wyznaczanie opłaty uiszczanej przez przedsiębiorstwa transportowe za użytkowanie sieci.

Omawiane sprawy należą do szeregu skarg o stwierdzenie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego  wniesionych przez Komisję przeciwko kilku państwo członkowskim z uwagi na niewypełnienie zobowiązań wynikających z dyrektyw regulujących funkcjonowanie sektora kolejowego.

W niniejszym przypadku Trybunał Sprawiedliwości miał zbadać skargi wniesione przeciwko Węgrom, Hiszpanii, Austrii i Niemcom.

Sprawa C-473/10 Komisja przeciwko Węgrom

W ramach przydzielania tras pociągów, Komisja zarzuca Węgrom, że powierzyły zarządzanie ruchem dwóm zasiedziałym przedsiębiorstwom kolejowym, MÁV i GySEV, a nie niezależnemu organowi.

W swoim wyroku Trybunał stwierdził, że podstawowa funkcja w zakresie przydzielania tras pociągów obejmuje działania o charakterze administracyjnym, dotyczące w istocie planowania, ustalania rozkładu jazdy oraz przyznawania poszczególnych tras pociągów na podstawie wniosków ad hoc.

Zarządzanie ruchem obejmuje natomiast działania związane z zarządzaniem infrastrukturą oraz polega nie na podejmowaniu decyzji w zakresie przyznawania tras pociągów, lecz wprowadzeniu w życie lub wykonywaniu tych decyzji. W rezultacie zarządzanie ruchem nie może być uznane za podstawową funkcję i może w rezultacie być powierzone, tak jak na Węgrzech, przedsiębiorstwom kolejowym.

Ponadto, jeżeli wyznaczanie opłaty należnej od przedsiębiorstw transportowych za użytkowanie sieci stanowi podstawową funkcję, samo pobieranie opłat i ich fakturowanie mogą zostać powierzone zasiedziałym przedsiębiorstwom.

Trybunał zauważył natomiast, że Węgry uchybiły ciążącym na nich zobowiązaniom, wynikającym z dyrektywy 2001/14, w zakresie w jakim nie określiły warunków gwarantujących równowagę finansową zarządców infrastruktury, ani nie przyjęły zachęt do zmniejszenia kosztów i opłat za użytkowanie infrastruktury. Ponadto Trybunał orzekł, że Węgry naruszyły wskazaną dyrektywę,  gdyż nie zapewniły, że opłaty pobierane przez zarządców infrastruktury odpowiadają kosztom, które są bezpośrednio ponoszone jako rezultat wykonywania przewozów pociągami.

Poprzednia 123 Następna

Świat

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.

 
 
 

Załączniki

Brak załączników do artykułu.

 
 
 

Komentarze

Brak komentarzy.