ŚwiatETS o ziemniakach Amflora i trybie wydawania zezwoleń dopuszczających GMO

BASF Plant Science GmbH| EFSA| ETS| Europejski Urząd ds Bezpieczeństwa Żywności| GMO| Komisja Europejska| obowiązki proceduralne| Węgry| wprowadzenie do obrotu| ziemniaki

włącz czytnik
ETS o ziemniakach Amflora i trybie wydawania zezwoleń dopuszczających GMO
Ziemniak Amflora. Foto: e-warzywnictwo.pl

13 grudnia Sąd Unii Europejskiej stwierdził nieważność decyzji Komisji Europejskiej w przedmiocie zezwolenia na wprowadzenie do obrotu zmodyfikowanego genetycznie ziemniaka Amflora. Komisja naruszyła przepisy proceduralne regulujące tryb wydawania zezwoleń na dopuszczenie GMO do obrotu w Unii.

Na obszarze Unii Europejskiej organizmy zmodyfikowane genetycznie (GMO) mogą być uwalniane do środowiska lub dopuszczane do obrotu wyłącznie wtedy, gdy zostały one objęte zezwoleniem udzielonym w celu konkretnego ich wykorzystania i podlegającym określonym wymogom, po przeprowadzeniu naukowej oceny ryzyka.

Reżim prawny udzielania zezwoleń obejmuje dwie różne procedury, które są stosowane w zależności od przewidywanego wykorzystania GMO. Pierwsza z nich, uregulowana dyrektywą 2001/18/WE1, dotyczy udzielania zezwoleń na wprowadzanie GMO do obrotu w celu ich zamierzonego uwalniania do środowiska. W ramach tej procedury wydanie zezwolenia leży w gestii państwa członkowskiego, w którym przedsiębiorstwo złożyło stosowny wniosek. Jednakże inne państwa członkowskie, a także Komisja, mogą wnieść zastrzeżenia wobec planowanej decyzji w przedmiocie zezwolenia.

Druga procedura udzielania zezwoleń, ustanowiona rozporządzeniem nr 1829/20032, dotyczy genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy. W tym przypadku wniosek o wydanie zezwolenia jest oceniany na szczeblu Unii.

W sytuacji, gdy zostały wniesione zastrzeżenia w ramach pierwszej z procedur, lub został złożony wniosek o udzielenie zezwolenia w kontekście drugiej z nich, ostateczną decyzję w przedmiocie zezwolenia wydaje Komisja lub Rada, na podstawie opinii naukowych Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA).

W tym przypadku Komisję wspierają dwa komitety3 złożone z przedstawicieli państw członkowskich, które wydają stosowne opinie po zapoznaniu się z opinią EFSA. Jeżeli opinia właściwego komitetu jest przychylna dla wprowadzenia GMO do obrotu, Komisja udziela zezwolenia. W przeciwnym wypadku, lub jeśli nie przedstawiono żadnej opinii, Komisja przedkłada propozycję zezwolenia Radzie, która może udzielić zezwolenia lub sprzeciwić się jego wydaniu. Jeżeli Rada nie podejmie decyzji, Komisja udziela zezwolenia.

Spółka BASF Plant Science GmbH, po pierwsze, zwróciła się do władz szwedzkich, za pośrednictwem swej spółki zależnej, o udzielenie zezwolenia na dopuszczenie do obrotu genetycznie zmodyfikowanego ziemniaka Amflora w celu jego uprawy do zastosowań przemysłowych. Ponieważ kilka państw członkowskich przedstawiło uwagi w przedmiocie tego wniosku, wydanie ostatecznej decyzji zostało powierzone organom Unii.

Poprzednia 1234 Następna

Świat

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.

 
 
 

Załączniki

Brak załączników do artykułu.

 
 
 

Komentarze

Brak komentarzy.