Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Majątek Trybunału Konstytucyjnego

 Data opublikowania 07-04-2016

MAJĄTEK

TRYBUNAŁU  KONSTYTUCYJNEGO

 

Majątek, którym w działalności bieżącej dysponuje Trybunał Konstytucyjny

(stan na 31 grudnia 2015 r.)

 

Składniki majątku

Wartość   w tys. złotych

Nieruchomości w Warszawie

Al. J. Ch. Szucha 12A

Budynek siedziby Trybunału

Działka

 

 

20 536

3 810

Środki trwałe ruchome

1 511

Pozostałe środki trwałe

o niskiej wartości

2 733

Zbiory biblioteczne

922

Wartości niematerialne i prawne

128

 

BUDŻET

TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO

(kwoty w tysiącach złotych)

 

 

Wykonanie za rok 2015 i plan na rok 2016 

 

Dział

klasyfikacji

Treść działu

Wykonanie

za rok 2015

Plan

na rok 2016

DOCHODY  BUDŻETOWE

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

160

50

WYDATKI BUDŻETOWE

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

   - w tym:

 

25 125

25 140

 

Podstawowa działalność

24 357

24 940

 

Wydatki majątkowe

768

200

753

Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

5 282

5 510*

Część 06 budżetu państwa:

Trybunał Konstytucyjny

30 407

30 650

 

*Brak 1 040 tys. zł na wypłatę uposażeń sędziów w stanie spoczynku i uposażeń rodzinnych.

 

 

 

Informacje uzupełniające:

 

I.  Za rok 2015

 

1.     Wydatki na podstawową działalność Trybunału Konstytucyjnego obejmowały:

 

Wynagrodzenia                                         17 119,4 tys. złotych,

Wydatki pochodne od wynagrodzeń             1 968,6 tys. złotych,

Zakup materiałów i usług                             4 618,2 tys. złotych,

Podróże służbowe krajowe i zagraniczne         390,1 tys. złotych,

Pozostałe wydatki bieżące1/                            260,7 tys. złotych.

 

2.     Przeciętne zatrudnienie:                                          135 etatów2/

 

3.   Przeciętne miesięczne wynagrodzenie

      podstawowe3/ pracowników Biura

      Trybunału Konstytucyjnego:                                  6 733 złote.

 

 

 

II. Plan na rok 2016

 

1.     Planowane wydatki na podstawową działalność Trybunału

Konstytucyjnego obejmują:

 

Wynagrodzenia                                         18 051 tys. złotych,

Wydatki pochodne od wynagrodzeń            2 352 tys. złotych,

Zakup materiałów i usług                             3 908 tys. złotych,

Podróże służbowe krajowe i zagraniczne         365 tys. złotych,

    Pozostałe wydatki bieżące1/                            264 tys. złotych.

 

 

  2.   Planowane przeciętne zatrudnienie:                     137 etatów2/

 

 3.   Planowane miesięczne wynagrodzenie

       podstawowe3/ pracowników Biura

       Trybunału Konstytucyjnego:                              7 085 złotych.

 

 

 

______________________________________

1/  Obejmują m. In. podatek od nieruchomości, ubezpieczenia komunikacyjne i majątkowe, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, koszty postępowania przed Trybunałem.

2/  W tym: 15 sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

3/ Bez wypłat o charakterze okazjonalnym, n. p. gratyfikacji jubileuszowych, odpraw emerytalnych,

    dodatkowego wynagrodzenia rocznego, nagród uznaniowych w Biurze oraz wynagrodzenia za

    pracę w godzinach nadliczbowych.