Regulamin

Data ogłoszenia: 16 marca 2012

Regulamin 
serwisu internetowego
Obserwator konstytucyjny

 § 1

Niniejszy regulamin określa warunki korzystania przez użytkowników i użytkowników zarejestrowanych z serwisu internetowego „Obserwator konstytucyjny”, funkcjonującego pod adresem www.obserwatorkonstytuycjny.pl.

 § 2

Przez użyte w treści niniejszego Regulaminu wyrażenia rozumie się:

 1. Serwis – serwis internetowy „Obserwator konstytucyjny”.

   
 2. Redakcja – zespół redagujący Serwisu.

   
 3. Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu.

   
 4. Użytkownik zarejestrowany – użytkownik, który zaakceptował warunki regulaminu i dokonał rejestracji.

   
 5. Formularz rejestracyjny – formularz który wypełnia użytkownik podczas rejestracji.

   
 6. Hasło – ciąg znaków, początkowo generowany przez system i przesyłany pocztą elektroniczną do użytkownika, który użytkownik zarejestrowany może modyfikować.

   
 7. Logowanie – potwierdzenie tożsamości użytkownika zarejestrowanego przez podanie adresu e-mail i hasła.

   
 8. Profil użytkownika – standardowy zestaw danych użytkownika zarejestrowanego przekazanych przez niego podczas procesu rejestracji.

   
 9. Regulamin – niniejszy regulamin.

   

 § 3

 1. Serwis "Obserwator konstytucyjny" stanowi formę działalności wydawniczej Biura Trybunału Konstytucyjnego, w postaci publikacji elektronicznej. Serwis służyć ma:

 • upowszechnianiu wartości i zasad kultury obywatelskiej opartej na konstytucjonalizmie,

 • promowaniu zasad i wartości konstytucyjnych, a w szczególności gwarancji ochrony praw i wolności człowieka z uwzględnieniem dorobku orzeczniczego Trybunału Konstytucyjnego,

 • informowaniu o ważnych wydarzeniach z zakresu prawa konstytucyjnego i orzecznictwa sądów konstytucyjnych innych państw oraz sądów międzynarodowych, 

 • oddziaływaniu na kształtowanie kultury prawnej oraz upowszechnianiu wiedzy o zasadach procesu prawotwórczego i funkcjonowaniu prawa, a także 

 • dyskusji oraz wymianie poglądów, opinii i komentarzy w sprawach publikowanych w Serwisie.

   
 1. Zawartość i treści prezentowane w Serwisie nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego ani Biura Trybunału Konstytucyjnego. Są przygotowane przez Redakcję oraz prezentują materiały otrzymane od osób trzecich, skierowane do publikacji przez Redakcję.

   
 2. Redakcja zastrzega sobie prawo do decydowania o zawartości Serwisu, dokonywania w nim zmian i modyfikacji.

   
 3. Serwis publikuje informacje oraz wypowiedzi, komentarze i opinie z dziedziny konstytucjonalizmu, teorii i praktyki funkcjonowania prawa, samorządności, stosunków społecznych, historii państwa i prawa, relacji polskiego systemu prawnego z prawem europejskim, a także prawa i orzecznictwa sądów konstytucyjnych innych państw oraz sądów międzynarodowych, w różnych formach dziennikarskich, jak informacje źródłowe, wywiady, artykuły, blogi i komentarze.

   
 4. Informacje zawarte w serwisie mogą być wykorzystywane przez użytkownika wyłącznie na jego osobisty użytek. Wykorzystanie w innych celach wymaga każdorazowej pisemnej zgody Redakcji.

   
 5. Serwis nie świadczy usług na rzecz osób trzecich i nie prowadzi działalności gospodarczej.

   

 § 4

 1. Z Serwisu może korzystać każdy. Zamieszczanie komentarzy oraz wpisów na blogach wymaga rejestracji w Serwisie.

   
 2. Użytkownicy zarejestrowani są zobowiązani do przestrzegania postanowień Regulaminu.

   
 3. Korzystanie z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem jest nieodpłatne i nie wymaga od użytkownika rejestracji ani żadnych innych czynności.

   
 4. Użytkownicy zarejestrowani są zobowiązani przestrzegać zasad „netykiety”. W szczególności nie akceptuje się:

 • zamieszczania treści obrażających inne osoby;

 • używania słów wulgarnych oraz powszechnie uznanych za obelżywe (w tym także w postaci częściowo wykropkowanej);

 • zamieszczania wypowiedzi i treści dyskryminujących osoby lub grupy społeczne;

 • prowadzenia działalności reklamowej, handlowej oraz o charakterze bukmacherskim i komercyjnym.

   
 1. Naruszenie powyższych obowiązków spowoduje zablokowanie lub usunięcie konta użytkownika zarejestrowanego przez Redakcję.

   

 § 5

 1. Warunkiem umożliwiającym dodawanie komentarzy jest akceptacja niniejszego Regulaminu, poprzez zaznaczenia pola „zaakceptuj regulamin” w toku rejestracji.

   
 2. Przesyłając formularz rejestracyjny, użytkownik potwierdza autentyczność adresu poczty elektronicznej oraz wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu, uznając jego wiążący charakter.

   
 3. Redakcja zastrzega sobie prawo odmowy dodania komentarza do treści prezentowanych w Serwisie bez podania przyczyn.

   

 § 6

 1. Redakcja prowadzi zbiór danych osobowych użytkowników zarejestrowanych i przetwarza je wyłącznie w niezbędnych zakresie.

   
 2. Powierzenie przez użytkowników zarejestrowanych danych osobowych do przetwarzania przez Redakcję jest dobrowolne.

   
 3. Użytkownik w każdym czasie może żądać usunięcia go z listy użytkowników zarejestrowanych. Redakcja dokonuje skreślenia po otrzymaniu wniosku takiego użytkownika.

   
 4. Redakcja nie udostępnia danych osobowych użytkowników zarejestrowanych w żadnej formie, w szczególności nie prowadzi sprzedaży listy takich użytkowników. Udostępnienie takiej listy może nastąpić wyłącznie na żądanie uprawnionego organu na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących.

   

 § 7

 1. Informacje i materiały od redakcji mają wyłącznie charakter informacyjny.

   
 2. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za sposób korzystania z informacji i materiałów prezentowanych w Serwisie, w tym za interpretacje bądź decyzje podjęte na podstawie tych informacji i materiałów.

   
 3. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za jakość łączności telekomunikacyjnej, w tym za szkody powstałe w wyniku uszkodzenia sprzętu komputerowego, w trakcie lub w związku z korzystaniem z Serwisu. Redakcja nie gwarantuje niewadliwego i nieprzerwanego dostępu do Serwisu oraz tego, że rezultat poszukiwań i pozyskane informacje sprostają oczekiwaniom użytkownika co do ich merytorycznej zawartości i przydatności.

   
 4. Użytkownik zarejestrowany ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za treść swoich komentarzy prezentowanych w Serwisie; Redakcja oraz Biuro Trybunału Konstytucyjnego nie ponoszą odpowiedzialności w przypadku roszczeń osoby trzeciej wobec Redakcji lub Biura w związku z tymi komentarzami.

   

 § 8

 1. Redakcja Serwisu może zaprzestać udostępniania Serwisu lub rejestrowania użytkowników bez podania przyczyn.

   

 1. Wszelkie zmiany regulaminu będą zamieszczane w Serwisie. Zmiany wprowadzone do Regulaminu są wiążące od momentu ich ogłoszenia w Serwisie.

   
 2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 16 marca 2012 r. i wchodzi w miejsce dotychczasowego regulaminu Serwisu z dnia 29 grudnia 2011 r.