TKNowa ustawa o Trybunale Konstytucyjnym już obowiązuje

skarga konstytucyjna| Trybunał Konstytucyjny| ustawa o Trybunale Konstytucyjnym

włącz czytnik
Nowa ustawa o Trybunale Konstytucyjnym już obowiązuje

30 sierpnia 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz.U. poz. 1064).

Wszystkie wnioski, pytania prawne i skargi konstytucyjne, które po tej dacie wpłyną do Trybunału Konstytucyjnego, będą rozpatrywane według nowych regulacji.

Natomiast do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem 30 sierpnia 2015 r., w zakresie określonym w art. 134 ustawy, w postępowaniu przed Trybunałem stosuje się przepisy dotychczasowej ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 102, poz. 643, ze zm.) tj.:

1) w zakresie dotyczącym wstępnego rozpoznania, stosuje się przepisy dotychczasowe;

2) jeżeli Trybunał rozprawę odroczył lub przerwał albo wyznaczył termin rozprawy lub ogłoszenia orzeczenia przypadający po dniu wejścia w życie ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe;

3) jeżeli zachodzą przesłanki umorzenia postępowania, stosuje się przepisy dotychczasowe;

4) w odniesieniu do skarg konstytucyjnych skierowanych do rozpoznania przez właściwy skład orzekający, przepisu art. 88 ust. 1 (nowej ustawy o Trybunale Konstytucyjnym) nie stosuje się.

Zachęcamy do przeglądania stron internetowych Trybunału Konstytucyjnego, na których sukcesywnie zamieszczane będą informacje związane z jego pracą w nowym stanie prawnym.

Trybunał Konstytucyjny

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.

 
 
 

Załączniki

Brak załączników do artykułu.

 
 
 

Komentarze

Brak komentarzy.