Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Skarga konstytucyjna

INFORMACJA O WARUNKACH WNOSZENIA DO TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO SKARGI KONSTYTUCYJNEJ

1. Prawo do wystąpienia ze skargą konstytucyjną, zgodnie z art. 79 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., przysługuje każdemu, czyje konstytucyjne wolności lub prawa zostały naruszone. Zasady wnoszenia skargi konstytucyjnej określa ustawa z dnia 22 lipca 2016 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz.U.1157).

2. Skargę konstytucyjną wnosi się po wyczerpaniu drogi prawnej, o ile droga ta jest przewidziana, w ciągu 3 miesięcy od doręczenia skarżącemu prawomocnego wyroku, ostatecznej decyzji lub innego ostatecznego rozstrzygnięcia.

3. Skargę konstytucyjną może sporządzić wyłącznie adwokat lub radca prawny. Natomiast skargę konstytucyjną we własnej sprawie może sporządzić sędzia, prokurator, adwokat, radca prawny, notariusz, profesor lub doktor habilitowany nauk prawnych.

4. W razie niemożności poniesienia kosztów pomocy prawnej skarżący może złożyć do sądu rejonowego swojego miejsca zamieszkania wniosek o ustanowienie dla niego adwokata lub radcy prawnego z urzędu. W przypadku uwzględnienia tego wniosku, skarżący nie będzie ponosił kosztów sporządzenia skargi konstytucyjnej.

5. Skarga konstytucyjna jest wolna od opłaty sądowej.

6. Przedmiotem skargi konstytucyjnej może być ustawa lub inny akt normatywny, na podstawie którego sąd lub organ administracji publicznej orzekł ostatecznie o wolnościach lub prawach albo obowiązkach określonych w Konstytucji.

7. Trybunał Konstytucyjny odmawia nadania dalszego biegu skargom konstytucyjnym, których przedmiotem kontroli uczyniono akt stosowania prawa, tj. wyrok, decyzję lub inne rozstrzygnięcie.

8. Trybunał Konstytucyjny rozpoznaje tylko takie skargi konstytucyjne, które związane są z naruszeniem praw lub wolności określonych w Konstytucji, z wyłączeniem spraw określonych w art. 56 Konstytucji (uzyskanie przez cudzoziemców prawa azylu lub statusu uchodźcy).

9. W skardze konstytucyjnej wzorcem kontroli nie można uczynić przepisów ustawy, aktu wykonawczego lub aktów prawa międzynarodowego.

10. Po wstępnym rozpoznaniu skargi konstytucyjnej Trybunał Konstytucyjny wydaje postanowienie o nadaniu skardze konstytucyjnej dalszego biegu albo o odmowie nadania skardze konstytucyjnej dalszego biegu. Na postanowienie o odmowie nadania dalszego biegu skardze konstytucyjnej przysługuje zażalenie. Termin do wniesienia zażalenia wynosi 7 dni od daty doręczenia postanowienia o odmowie nadania dalszego biegu skardze konstytucyjnej. Zażalenie może sporządzić wyłącznie adwokat lub radca prawny (zob. pkt 3). Zażalenie rozpoznaje Trybunał Konstytucyjny w składzie trzyosobowym na posiedzeniu niejawnym

 


SKARGA KONSTYTUCYJNA
POWINNA BYĆ SPORZĄDZONA WEDŁUG NASTĘPUJĄCEGO SCHEMATU:

Skarga konstytucyjna powinna spełniać wymagania przewidziane dla pisma procesowego.

Komparycja skargi konstytucyjnej

1. Miejsce i data sporządzenia skargi konstytucyjnej;

2. Imię i nazwisko skarżącego, a w przypadku skarżącego niebędącego osobą fizyczną należy podać nazwę, osobę (osoby) upoważnioną do reprezentacji danego podmiotu oraz określenie podstawy reprezentacji;

3. Adres skarżącego;

4. Imię i nazwisko pełnomocnika skarżącego;

5. Adres kancelarii oraz nr wpisu na listę adwokatów lub radców prawnych. 

Petitum skargi konstytucyjnej

1. Dokładne określenie przedmiotu kontroli, tj. wskazanie ustawy lub innego aktu normatywnego, na podstawie którego sąd lub organ administracji publicznej orzekł ostatecznie o wolnościach lub prawach albo obowiązkach skarżącego określonych w Konstytucji, i w stosunku do którego skarżący domaga się stwierdzenia niezgodności z Konstytucją;*

2. Wskazanie wzorca kontroli, tj. wskazanie, jakie konstytucyjne wolności lub prawa i w jaki sposób – zdaniem skarżącego – zostały naruszone;

Uzasadnienie skargi konstytucyjnej

             Uzasadnienie skargi konstytucyjnej, z podaniem dokładnego opisu stanu faktycznego.

Wykazanie dochowania terminu do wniesienia skargi konstytucyjnej

             W skardze konstytucyjnej należy podać datę doręczenia wyroku, decyzji lub innego rozstrzygnięcia, wydanego na podstawie zakwestionowanego aktu normatywnego.

Załączniki do skargi konstytucyjnej

Do skargi konstytucyjnej należy dołączyć:

1. Pełnomocnictwo szczególne do sporządzenia skargi konstytucyjnej;

2. W przypadku skargi sporządzonej przez pełnomocnika z urzędu należy dołączyć kopię postanowienia sądu rejonowego o ustanowieniu takiego pełnomocnika wraz z podaniem daty wystąpienia przez skarżącego z wnioskiem o ustanowienie pełnomocnika oraz decyzji organu samorządu adwokackiego lub radcowskiego wyznaczającej konkretnego adwokata lub radcę prawnego pełnomocnikiem z urzędu wraz z podaniem daty doręczenia pełnomocnikowi decyzji o ustanowieniu go pełnomocnikiem z urzędu;

3. W przypadku gdy skargę konstytucyjną we własnej sprawie wnosi sędzia, prokurator, adwokat, radca prawny, notariusz, profesor lub doktor habilitowany do skargi należy dołączyć dokument potwierdzający uprawnienie do samodzielnego wniesienia skargi konstytucyjnej;

4. W przypadku osób prawnych – odpis aktualny z Krajowego Rejestru Sądowego;

5. Odpis i cztery kopie wyroku, decyzji lub innego rozstrzygnięcia wydanego na podstawie zakwestionowanego aktu normatywnego.

Załączniki powinny być opisane i ponumerowane.

* W przypadku, gdy zakwestionowany akt normatywny utracił moc obowiązującą należy wykazać, że wydanie przez Trybunał Konstytucyjny orzeczenia w sprawie jest konieczne dla ochrony konstytucyjnych wolności i praw skarżącego.