Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Sprostowanie do depeszy PAP zatytułowanej „TK: przepis ustawy dot. zasiłków chorobowych – zgodny z konstytucją” z 17 czerwca 2014 r., dotyczącej wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie P 6/12

W związku z informacją PAP podaną w depeszy zatytułowanej „TK: przepis ustawy dot. zasiłków chorobowych – zgodny z konstytucją” z 17 czerwca 2014 r., dotyczącą wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie P 6/12, prosimy o sprostowanie nieprawdziwych informacji.

Sprostowanie

W depeszy PAP zawarto błędną informację, z której wynika, że pracujący emeryt lub rencista nie ma prawa do zasiłku chorobowego.

Tymczasem sprawa rozpoznawana przez Trybunał dotyczyła wyjątkowej sytuacji, tj. prawa do dalszego otrzymywania zasiłku chorobowego, jeżeli w trakcie niezdolności do pracy ustało zatrudnienie.

Wygaśnięcie stosunku pracy powoduje ustanie ubezpieczenia chorobowego i tym samym zasiłku z tego tytułu. Jednak niektórzy byli pracownicy mają prawo do dalszego otrzymywania zasiłku chorobowego. 

Jak podkreślił Trybunał, celem omawianej regulacji jest dostarczenie środków utrzymania byłemu pracownikowi, który z powodu ustania pracy zarobkowej traci dotychczasowe dochody, a któremu choroba przeszkodziła w znalezieniu i podjęciu nowej pracy, a tym samym nowego źródła dochodu. Przyznanie prawa do zasiłku chorobowego po ustaniu tytułu ubezpieczenia  uzasadnione jest więc względami społecznymi. W kontekście ogólnego celu zasiłku chorobowego, zasiłek po ustaniu tytułu ubezpieczenia jest więc świadczeniem wyjątkowym. Stanowi on rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej poza tę wynikającą z logiki ubezpieczeń chorobowych.  Cel ten nie występuje natomiast w razie pobierania przez byłego pracownika emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy. Świadczenia te zapewniają bowiem warunki do życia w związku z obniżeniem lub utratą zdolności do pracy. 

Katarzyna Sokolewicz – Hirszel

Rzecznik prasowy

Biura Trybunału Konstytucyjnego