Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

24 marca 2014 r. zostało podpisane pomiędzy Ministerstwem Sprawiedliwości, Trybunałem Konstytucyjnym, Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz Ministerstwem Spraw Zagranicznych Porozumienie w sprawie tłumaczenia oraz upowszechniania orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPCz). Celem porozumienia jest podejmowanie przez strony wspólnych działań na rzecz upowszechniania orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach zapadłych przeciwko Polsce oraz innym państwom-stronom Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, które mają lub mogą mieć istotne znaczenie dla prawa lub praktyki jego stosowania w Polsce.

Porozumienie realizuje zalecenia Deklaracji przyjętej w Brighton w dniu 20 kwietnia 2012 r. podczas konferencji na temat Przyszłości Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Jednym z działań, które realizują postanowienia Deklaracji jest podjęcie przez każdą ze stron Porozumienia zobowiązania do przetłumaczenia rocznie 10 wybranych wyroków ETPCz
w sprawach dotyczących innych Państw – Stron Konwencji.

Zgodnie z Porozumieniem na stronie internetowej Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz Ministerstwa Sprawiedliwości będą udostępniane, a następnie publikowane w bazie orzeczniczej Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (HUDOC) wybrane wyroki Trybunału.

Porozumienie w sprawie tłumaczenia i udostępniania orzeczeń ETPCz

Deklaracja z Brighton na temat Przyszlosci Europejskiego Trybunalu Praw Czlowieka

Wyroki Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wydane w sprawach dotyczących innych Państw – Stron Konwencji w języku polskim:

Strona internetowa wyszukiwarki orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (HUDOC):

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/

Strona internetowa Ministerstwa Spraw Zagranicznych (wybrane orzeczenia ETPCz w sprawach polskich i w sprawach dotyczących innych państw)

http://www.msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/europejski_trybunal_praw_czlowieka/wybrane_orzeczenia_eptcz/

Strona Internetowa Naczelnego Sądu Administracyjnego (prawo europejskie – publikacje i linki)

http://www.nsa.gov.pl/index.php/pol/NSA/Prawo-Europejskie/Prawo-europejskie-publikacje-i-linki

Strona internetowa Ministerstwa Sprawiedliwości (Orzeczenia ETPCz w sprawach polskich na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości RP):

http://bip.ms.gov.pl/pl/prawa-czlowieka/