Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego 1986-2016

Dane ogólne (stan na 31 maja 2016 r.)

Od początku swojej działalności Trybunał wydał:

* postanowienia kończące postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym na etapie rozpoznania merytorycznego

W latach 1989-1997 Trybunał Konstytucyjny wydał 101 powszechnie obowiązujących wykładni ustaw (sprawy z sygnaturą W).

* * *

Sprawy podlegające rozpoznaniu wstępnemu (sprawy z sygnaturą Ts, Tw)
od 17 października 1997 r. do 31 grudnia 2015 r.

Wpływ – 5919
Wydane zarządzenia o przekazaniu do rozpoznania merytorycznego – 1252
Wydane zarządzenia (poza zarządzeniami o przekazaniu do rozpoznania merytorycznego) – 2980
Wydane postanowienia, w tym: postanowienia o odmowie nadania dalszego biegu; postanowienia w sprawie zażaleń na odmowę nadania dalszego biegu, postanowienia o uwzględnieniu zażalenia – 7466

* * *

Pierwsze orzeczenie Trybunał Konstytucyjny wydał 28 maja 1986 r. w sprawie sygn. akt U 1/86.

* * *

W latach 1990-1997 Trybunał przyjął 101 uchwał i postanowień w przedmiocie powszechnie obowiązującej wykładni ustaw (sprawy z sygnaturą W).

* * *

Dane szczegółowe z lat 1998-2014 (pdf)

Orzeczenia TK kończące postępowanie na etapie rozpoznania merytorycznego w latach 1986-2015 (pdf)

Wstępne dane statystyczne o pracy Trybunału Konstytucyjnego w 2015 r.

 Typy sygnatur