TKETS o odpowiedzialności cywilnej włoskich sądów za szkody

ETS

włącz czytnik

Włoskie przepisy dotyczące odpowiedzialności cywilnej sędziów za szkody wyrządzone jednostkom w związku z naruszeniem prawa Unii są sprzeczne z tym prawem, orzekł Europejski Trybunał Sprawiedliwości.
Wyłączenie albo ograniczenie do przypadków winy umyślnej lub poważnego uchybienia odpowiedzialności państwa jest sprzeczne z ogólną zasadą odpowiedzialności państw członkowskich z tytułu naruszenia prawa Unii przez sąd orzekający w ostatniej instancji
Prawo Unii zobowiązuje państwa członkowskie do naprawienia szkody wyrządzonej jednostce w związku z naruszeniem tego prawa, które można mu przypisać, niezależnie od tego, jaki organ spowodował szkodę – zasada ta znajduje zastosowanie również wtedy, gdy naruszenia dopuścił się organ władzy sądowniczej.
W niniejszej sprawie Komisja podnosiła, że włoska ustawa o sposobach naprawienia szkód wyrządzonych w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości oraz o odpowiedzialności cywilnej sędziów jest niezgodna z orzecznictwem Trybunału dotyczącym odpowiedzialności państw członkowskich z tytułu naruszenia prawa Unii przez sądy orzekające w ostatniej instancji.
Zarzuciła ona Włochom, po pierwsze, całkowite wyłączenie odpowiedzialności państwa za szkody wyrządzone jednostkom, gdy naruszenie prawa Unii wynika z wykładni przepisów prawa lub oceny okolicznosci faktycznych i dowodów dokonanej przez taki sąd, a po drugie ograniczenie – w innych wypadkach niż wykładnia przepisów prawa lub ocena okolicznosci faktycznych i dowodów – mozliwości dochodzenia tej odpowiedzialności do przypadków winy umyślnej lub poważnego uchybienia.
Tekst komunikatu o wyroku na www.curia.europa.eu

Świat

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.

 
 
 

Załączniki

Brak załączników do artykułu.

 
 
 

Komentarze

Brak komentarzy.