TKEuropejscy ministrowie sprawiedliwości o dostępie do adwokata i o spadkach

JHA| Michał Królikowski| Ministerstwo Sprawiedliwości

włącz czytnik
Europejscy ministrowie sprawiedliwości o dostępie do adwokata i o spadkach

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Michał Królikowski wziął udział w posiedzeniu Rady ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (JHA), która w dniach 7-8 czerwca 2012 r. odbyła się w Luksemburgu. Europejscy ministrowie sprawiedliwości dyskutowali m.in. o:
- wniosku dotyczącym dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej prawa dostępu do adwokata w postępowaniu karnym oraz prawa do powiadomienia osoby trzeciej o zatrzymaniu,
- rewizji rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie jurysdykcji, uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach cywilnych i handlowych (Bruksela I),
- wniosku w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program Sprawiedliwość na lata 2014-2020,
- projekcie rozporządzenia w sprawie Wspólnych Europejskich Przepisów dotyczących sprzedaży.

- Prawo do adwokata jest niewątpliwie jedną z kluczowych, jeśli nie najważniejszą kwestią z całej mapy drogowej służącej ochronie praw proceduralnych – powiedział minister Michał Królikowski. – Projekt dyrektywy w tym zakresie był jednym z głównych priorytetów polskiej prezydencji. Z tym większym zadowoleniem odnotowujemy fakt, że prezydencji duńskiej udało się dokonać postępu w pracach – dodał.

W trakcie posiedzenia Rady ministrowie sprawiedliwości przyjęli także rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń sądowych i dokumentów urzędowych dotyczących dziedziczenia oraz w sprawie utworzenia Europejskiego Poświadczenia Spadkowego.

To sukces także polskiej prezydencji, gdyż zakończenie trwających prawie 3 lata negocjacji stało się możliwe dzięki szczególnemu zintensyfikowaniu prac w drugim półroczu 2011 r. W efekcie pozwoliło to na zawarcie porozumienia politycznego co do tekstu rozporządzenia w trakcie ubiegłorocznej grudniowej Rady ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Obecnie zostały dopełnione formalności niezbędne dla zamknięcia procesu legislacyjnego i wejścia rozporządzenia w życie.

Projekt ma na celu ułatwienie osobom uprawnionym realizacji ich praw do spadku w sprawach z elementem zagranicznym (np. gdy różne składniki majątku spadkowego znajdują się w różnych państwach członkowskich) poprzez:
- wprowadzenie wspólnych zasad, w oparciu o które ustalana będzie międzynarodowa właściwość sądów (jurysdykcja) w sprawach spadkowych (podstawowym łącznikiem dla ustalania jurysdykcji będzie miejsce zwykłego pobytu spadkodawcy w chwili śmierci),
- wprowadzenie wspólnych norm kolizyjnych, w oparciu o które ustalane będzie prawo właściwe dla rozstrzygania spraw spadkowych (podstawowym łącznikiem dla prawa właściwego będzie miejsce zwykłego pobytu spadkodawcy w chwili śmierci, z tym że spadkodawca będzie mógł wybrać także prawo państwa, którego jest obywatelem),
- wprowadzenie wspólnych zasad uznawania i wykonywania orzeczeń oraz ugód sądowych i dokumentów urzędowych wydawanych w tego typu sprawach (orzeczenia sądowe w sprawach spadkowych będą uznawane i wykonywane na analogicznych zasadach, jak te przewidziane w rozporządzeniu Bruksela I; to samo dotyczy wykonywania ugód sądowych i dokumentów urzędowych; nadto, dokumenty urzędowe w sprawach spadkowych będą mieć we wszystkich państwach członkowskich taki sam skutek dowodowy jak w państwie ich pochodzenia),
- wprowadzenie Europejskiego Poświadczenia Spadkowego – jednolitego w skali całej UE dokumentu, który ułatwi wykazywanie praw do spadku we wszystkich państwach członkowskich UE.

Projekt nie wprowadza natomiast harmonizacji krajowych przepisów materialnego prawa spadkowego, ani procedur krajowych, w których rozstrzygane są sprawy spadkowe.

- W wyniku przyjęcia rozporządzenia nastąpi zdecydowane ułatwienie realizacji praw do spadku w wymiarze całej Unii Europejskiej – tłumaczy minister Michał Królikowski.
 
Ministerstwo Sprawiedliwości

Świat

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.

 
 
 

Artykuły powiązane

Brak art. powiąznych.

 
 
 

Załączniki

Brak załączników do artykułu.

 
 
 

Komentarze

Brak komentarzy.