TKSN pyta TS UE o dostosowywanie stawek rozliczeniowych w telefonii komórkowej

decyzja MTR| Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej| krajowy organ regulacyjny| orzeczenie prejudycalne| Polkomtel| TSUE| Urząd Komunikacji Elektronicznej

włącz czytnik
SN pyta TS UE o dostosowywanie stawek rozliczeniowych w telefonii komórkowej
Foto: mmckinley, Wikimedia Commons

Wniosek o wydanie orzeczenia prejudycjalnego skierowany do Trybunału w Luksemburgu został sporządzony w ramach sporu zawisłego przed Sądem Najwyższym dotyczącego możliwości uchylenia przez sąd krajowy decyzji wykonawczej Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej określającej stawki za zakańczanie połączeń w sieci operatora telekomunikacyjnego.

Opublikowany 7 września w unijnym dzienniku urzędowym wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym został skierowany w ramach sądowego sporu między Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej przeciwko firmie Polkomtel sp. z o.o. Polski sąd zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości z zapytaniem, czy art. 4 ust. 1 zd. 1 i 3 dyrektywy 2002/21 w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej należy interpretować w ten sposób, że w przypadku zaskarżenia przez przedsiębiorstwo udostępniające sieć decyzji krajowego organu regulacyjnego określającej stawki za zakańczanie połączeń w sieci tego przedsiębiorstwa (decyzja MTR), a następnie zaskarżenia przez to przedsiębiorstwo kolejnej decyzji krajowego organu regulacyjnego zmieniającej umowę łączącą adresata decyzji MTR z innym przedsiębiorstwem w ten sposób, by stawki uiszczane przez to inne przedsiębiorstwo z tytułu zakańczania połączeń w sieci adresata decyzji MTR odpowiadały stawkom określonym w decyzji MTR (decyzja wykonawcza), sąd krajowy stwierdziwszy, że decyzja MTR została uchylona, nie może uchylić decyzji wykonawczej z uwagi na treść art. 4 ust. 1 zd. 4 dyrektywy 2002/21 oraz wynikające z zasady uzasadnionych prawnie oczekiwań lub zasady pewności prawa interesy przedsiębiorstwa będącego beneficjentem decyzji wykonawczej, czy też art. 4 ust. 1 zd. 1 i 3 dyrektywy 2002/21 w związku z art. 47 Karty Praw Podstawowych należy interpretować w ten sposób, że sąd krajowy może uchylić decyzję wykonawczą krajowego organu regulacyjnego i w konsekwencji znieść przewidziane w niej obowiązki za okres poprzedzający orzeczenie jeżeli uzna, że jest to konieczne do udzielenia skutecznej ochrony praw przedsiębiorstwu wnoszącemu odwołanie od decyzji krajowego organu regulacyjnego egzekwującej obowiązki przewidziane w uchylonej następnie decyzji MTR.

Jak podkreślił Sąd Najwyższy, w przedmiotowej sprawie chodzi o odpowiedź na pytanie, jak prawo do skutecznego środka prawnego w rozumieniu przepisów dyrektywy 2002/21 w związku z art. 47 KPP powinno zostać ukształtowane w praktyce sądowego stosowania prawa z uwagi na interesy innych uczestników postępowania przed krajowym organem regulacyjnym (KOR) i sądowego postępowania odwoławczego od decyzji KOR.

Poprzednia 12 Następna

Państwo

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.

 
 
 

Artykuły powiązane

Brak art. powiąznych.

 
 
 

Załączniki

Brak załączników do artykułu.

 
 
 

Komentarze

Brak komentarzy.