TKTK: Już 25 listopada rozpoznanie wniosku w sprawie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym (K 29/15)

Andrzej Rzepliński| Kodeks postępowania cywilnego| Leon Kieres| Marek Zubik| ustawa o Trybunale Konstytucyjnym

włącz czytnik
TK: Już 25 listopada rozpoznanie wniosku w sprawie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym (K 29/15)

Podmiot inicjujący postępowanie: Grupa posłów na Sejm RP
Miejsce: duża sala rozpraw Trybunału Konstytucyjnego
Data: 25.XI.2015 godz.: 9.00

Trybunał rozpozna wniosek (w zakresie zarzutów zawartych w punktach 5, 6, 10, 11 i 12 wniosku grupy posłów) o zbadanie zgodności:
- art. 19 ust. 2 oraz art. 137 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 roku o Trybunale Konstytucyjnym z art. 112 oraz art. 197 Konstytucji RP;
- art. 19 ust. 5 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 roku o Trybunale Konstytucyjnym z art. 2 Konstytucji;
- art. 137 w związku z art. 19 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 roku o Trybunale Konstytucyjnym z art. 2 Konstytucji RP;
- art. 137 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 roku o Trybunale Konstytucyjnym z art. 62 ust. 1 Konstytucji RP;
- art. 137 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 roku o Trybunale Konstytucyjnym z art. 194 ust. 1 Konstytucji RP.

  Uzasadnienie

W dniu 23 października 2015 r. grupa posłów złożyła wniosek o zbadanie zgodności z Konstytucją przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. poz. 1064; dalej: ustawa o TK).
Stosownie do art. 70 ust. 1 ustawy o TK z dniem zakończenia kadencji Sejmu i Senatu w sprawach wszczętych na podstawie wniosku grupy posłów lub senatorów postępowania w Trybunale ulegają zawieszeniu na sześć miesięcy. Jednakże, według art. 70 ust. 2 ustawy, jeżeli przed zakończeniem kadencji Sejmu i Senatu Trybunał zawiadomił wnioskodawców o terminie rozprawy przypadającym po jej zakończeniu lub, że rozpoznanie wniosku nastąpi na posiedzeniu niejawnym, postępowanie w takich sprawach nie ulega zawieszeniu.
W niniejszej sprawie występują szczególne powody wyznaczenia rozprawy przed końcem kadencji Sejmu i Senatu, czego konsekwencją jest zastosowanie art. 70 ust. 2 ustawy o TK.
Ze względu na szeroki zakres zaskarżenia obejmujący wiele przepisów ustawy o TK normujących zróżnicowane materie, konieczne jest rozpoznanie w pierwszej kolejności zgodności z Konstytucją zaskarżonych przepisów ustawy o TK normujących tryb wyboru sędziów Trybunału w 2015 r.
W dniu 6 listopada 2015 r. kończy się kadencja trojga sędziów Trybunału a 2 i 8 grudnia 2015 r. dwojga następnych. W dniu 8 października 2015 r. Sejm wybrał pięciu sędziów Trybunału na miejsca sędziów, których kadencja kończy się w 2015 r.
W tej sytuacji, niezwłoczne orzeczenie w sprawie zgodności z Konstytucją powołanych przepisów ustawy o TK jest konieczne dla zapewnienia ciągłości pracy Trybunału. Z unormowaniami ustawowymi dotyczącymi wyboru sędziów wiążą się doniosłe zagadnienia ustrojowe, których rozstrzygnięcie uzasadnia wyznaczenie – na podstawie powołanych wyżej przepisów ustawy o TK i odpowiednio stosowanych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego - w pierwszej kolejności rozprawy w odniesieniu do niektórych zarzutów grupy posłów, a mianowicie zarzutów wymienionych w punktach 5, 6, 10, 11 i 12 wniosku.

Poprzednia 12 Następna

Trybunał Konstytucyjny

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.

 
 
 

Załączniki

Brak załączników do artykułu.

 
 
 

Komentarze

Brak komentarzy.