TKUE: jest zgoda na wspólne rejestry sądowe

Krajowy Rejestr Sądowy| UE

włącz czytnik
UE: jest zgoda na wspólne rejestry sądowe

Propozycje zmian w unijnej dyrektywie dotyczącej integracji rejestrów centralnych, rejestrów handlowych i rejestrów spółek, przyjęte zostały jednomyślnie przez państwa członkowskie podczas odbytego 5 grudnia br. posiedzenia Rady Unii Europejskiej ds. Konkurencyjności. Jak podkreśla Ministerstwo Sprawiedliwości, projekt ten stanowi jeden z priorytetów polskiego Przewodnictwa w Radzie UE, a jego przyjęcie przez Radę UE jest owocem niezwykle intensywnych prac i negocjacji w okresie ostatnich kilku miesięcy.
Chodzi o  dyrektywę zmieniającą dyrektywy 89/666/EWG, 2005/56/WE i 2009/101/WE. Już obecnie w każdym państwie członkowskim istnieją zinformatyzowane rejestry spółek handlowych (w Polsce: Krajowy Rejestr Sądowy). Dyrektywa, która przewiduje utworzenie wspólnej dla tych rejestrów platformy komunikacyjno-informacyjnej, ułatwi dostęp on – line do informacji z rejestrów wszystkich państw członkowskich UE poprzez wspólny punkt dostępu, jakim będzie Europejski portal E-Sprawiedliwość.
Dzięki przewidzianym w dyrektywie rozwiązaniom zainteresowani przedsiębiorcy, konsumenci czy urzędy będą mogli uzyskać samodzielnie, bez pośrednictwa specjalistycznych firm, szybki i tani dostęp do miarodajnych informacji, w swoim ojczystym języku, nt. ich partnerów biznesowych czy kontrahentów z innych Państw Członkowskich UE. W szczególności będą mogli ustalić, gdzie znajduje się siedziba interesującego ich podmiotu, kto jest uprawniony do jego reprezentowania, jaki jest jego kapitał zakładowy oraz czy nie znajduje się on w stanie upadłości lub likwidacji.
Umożliwiając dostęp tych informacji, dyrektywa znacząco zwiększyć ma bezpieczeństwo obrotu prawnego. Powinna więc zachęcić przedsiębiorców do zawierania transakcji z podmiotami z innych państw członkowskich i w ten sposób przyczynić się do dalszego rozwoju rynku wewnętrznego UE.
Przejrzystości rynku będzie służyć również przewidziana w dyrektywie automatyczna wymiana informacji pomiędzy rejestrem spółki, położonej w danym państwie członkowskim i rejestrem jej oddziału, zlokalizowanego w innym państwie członkowskim nt. upadłości i likwidacji spółki. Rozwiąże ona obecnie istniejący problem funkcjonowania oddziału spółki, która już nie istnieje. Dyrektywa usprawni również wymianę informacji między rejestrami łączących się spółek z różnych państw członkowskich UE.
Ostatnim akcentem polskiej prezydencji w zakresie prac nad dyrektywą będą rozmowy z Parlamentem Europejskim, który również uczestniczy w procesie legislacyjnym. Kierunek, który prezentuje Parlament Europejski jest wysoce zbliżony do tego, który przyjęła Rada. - Polska prezydencja liczy więc na sprzyjający klimat tych rozmów - czytamy w specjalnym oświadczeniu Ministerstwa Sprawiedliwości.
 
Krzysztof Sobczak (lex.pl)

Świat

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.

 
 
 

Załączniki

Brak załączników do artykułu.

 
 
 

Komentarze

Brak komentarzy.