TK



W Senacie dwa wyroki Trybunału

emerytury mundurowe| komisja ustawodawcza| odszkodowanie| podatek dochodowy| Senat| Trybunał Konstytucyjny| zadośćuczynienie

włącz czytnik
W Senacie dwa wyroki Trybunału

Na 53. posiedzeniu Senatu senatorowie zajęli się dwoma wyrokami Trybunału Konstytucyjnego.

Izba przeprowadziła drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przygotowanego przez senacką Komisję Ustawodawczą. Projektowana ustawa stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Projekt  przewiduje, że wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych będą otrzymane odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają także z postanowień układów zbiorowych pracy, innych porozumień zbiorowych opartych na ustawie oraz regulaminów i statutów określających prawa i obowiązki stron stosunku pracy. Dotychczas zwolnione były tylko te, które wynikają wprost z ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na ich podstawie. Senat podjął uchwałę o skierowaniu tego projektu do Sejmu.

Senat nie wprowadził poprawek do nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin. Był to projekt rządowy, mający na celu wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 19 lutego 2013 r. Nowelizacja zmienia mechanizm wypłaty świadczeń wstrzymanych w przypadku niemożności ich doręczenia z przyczyn nieleżących po stronie organu emerytalnego. W przypadku żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy stosowane będzie rozwiązanie analogiczne do tego, jakie zostało przewidziane w powszechnym systemie emerytalnym, a mianowicie. wznowienie wypłaty świadczenia zawieszonego z przyczyn niezależnych od organu emerytalnego obejmuje nie tylko okres od miesiąca, za który zgłoszono wniosek o wznowienie wypłaty, lecz także okres od miesiąca, w którym wstrzymano wypłatę, jednak za okres nie dłuższy niż trzy lata poprzedzające miesiąc, w którym zgłoszono wniosek o wznowienie wypłaty.

Dział Prasowy Senatu

Trybunał Konstytucyjny

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.

 
 
 

Artykuły powiązane

Brak art. powiąznych.

 
 
 

Załączniki

Brak załączników do artykułu.

 
 
 

Komentarze

Brak komentarzy.