DebatyBarcik: Dyscyplinarka, czyli w poszukiwaniu sędziowskiej zawisłości

Andrzej Rzepliński| Europejska Karta Statusu Sędziego| Igor Tuleya| Komisja Wenecka| Minister Sprawiedliwości| niezawisłość sędziowska| sąd dyscyplinarny| sędziowskie postępowanie dyscyplinarne| Wojciech Łączewski

włącz czytnik

(zob. Joint opinion of the Venice Commission and the Directorate of Human Rights (DHR) of the Directorate General of Human Rights and Rule of Law of the Council of Europe, and of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (OSCE/ODIHR) on the draft law on disciplinary liability of judges of the Republic of Moldova, CDL-AD(2014)006, §12).  

 6. Niebezpiecznym jest także przyznawanie każdej osobie prawa do inicjowania postępowania dyscyplinarnego w stosunku do sędziego. Powinien wprawdzie istnieć mechanizm indywidualnej skargi na sędziego, ale nie jest wskazanym, by skutkował on bezpośrednio wszczęciem postępowania dyscyplinarnego. Legitymacja do złożenia takiej skargi powinna być ograniczona do osób, których dotykają skutki zachowania sędziego, a także osób, które posiadają w tej materii interes prawny. W opinii związanej z prawem czarnogórskim Komisja Wenecka zastanawiała się, czy przyznanie Ministrowi Sprawiedliwości takiej legitymacji da się pogodzić z „niezależnością sądownictwa i podziałem władzy”.

(zob. Opinion on Draft amendments to Laws on the Judiciary of Serbia, CDL-AD(2013)005, §68; Joint opinion of the Venice Commission and the Directorate of Human Rights (DHR) of the Directorate General of Human Rights and Rule of Law of the Council of Europe, and of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (OSCE/ODIHR) on the draft law on disciplinary liability of judges of the Republic of Moldova, CDL-AD(2014)006, §§64, 68, 69 i 71; Opinion on the draft laws on courts and on rights and duties of judges and on the Judicial Council of Montenegro, CDL-AD(2014)038, §68).   

 7. Zalecane jest rozdzielenie prawa do inicjowania postępowań dyscyplinarnych od kompetencji związanych z ich osądzeniem. Połączenie tych funkcji może bowiem „prowadzić do problemów”.

(zob. Joint Opinion of the Venice Commission and the Directorate of Human Rights (DHR) of the Directorate of Human Rights and the Rule of Law (DGI) of the Council of Europe, on the draft Law on making changes to the Law on disciplinary Liability and disciplinary Proceedings of Judges of General Courts of Georgia, CDL-AD(2014)032, § 16).

 8. Jeśli chodzi o skład sądu dyscyplinarnego, to może on mieć charakter mieszany. Dopuszczalne jest, przykładowo, rozwiązanie, gdy wchodzi do niego pięciu sędziów i czterech reprezentantów czynnika społecznego. Ma to zapewniać przejrzystość, zaangażowanie społeczne w postępowanie dyscyplinarne i pozwala unikać „ryzyka sądowego korporacjonizmu”.

Debaty

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.

 
 
 

Artykuły powiązane

Brak art. powiąznych.

 
 
 

Załączniki

Brak załączników do artykułu.

 
 
 

Komentarze

Brak komentarzy.