PaństwoNie ma skargi na cofnięcie warunkowego tymczasowego aresztowania

HFPC| poręczenie majątkowe| pozbawienie wolności| Prezes Sądu Apelacyjnego| RPO| tymczasowe aresztowanie

włącz czytnik
Nie ma skargi na cofnięcie warunkowego tymczasowego aresztowania

Gdy osobie tymczasowo aresztowanej środek ten zostanie zamieniony na zabezpieczenie finansowe, to gdy prokurator skutecznie odwoła się od tego postanowienia, zainteresowany pozostanie w areszcie i nie będzie mógł się odwołać od tej decyzji. O praktykę stosowania tej niezgodnej z prawami podstawowymi zasady Rzecznik Praw Obywatelskich pyta prezesów sądów.

Zdaniem Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, która  przekonała Rzecznika do podjęcia tej interwencji, w praktyce oznacza niemożność kwestionowania pozbawienia wolności.

RPO poinformował, że wystąpił do prezesów sądów apelacyjnych z prośbą o poinformowanie o praktyce orzeczniczej w zakresie dwóch kwestii:

- czy sąd odwoławczy może wstrzymać wykonanie postanowienia o zastosowaniu warunkowego tymczasowego aresztowania do czasu rozpoznania zażalenia na nie, pomimo wpłaty sumy poręczenia majątkowego;
- czy postanowienie sądu odwoławczego jest nowym zastosowaniem tymczasowego aresztowania i czy w związku z tym, przysługuje od niego zażalenie.

Helsińska Fundacja Praw Człowieka wystąpiła do Rzecznika Praw Obywatelskich w celu przedstawienia zagadnienia prawnego dotyczącego możliwości wstrzymania wykonalności postanowienia o warunkowym tymczasowym aresztowaniu po wpłacie kwoty poręczenia, jak również braku możliwości zaskarżenia tego postanowienia. Zdaniem ekspertów Fundacji, kumulatywne wystąpienie tych okoliczności prowadzi w rzeczywistości do niemożności kwestionowania pozbawienia wolności.

W opinii HFPC, na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż oba te ograniczenia procesowe występują łącznie, co z punktu widzenia praw jednostki jest nie do pogodzenia z gwarancjami konwencyjnymi. - Orzecznictwo ETPC stawia bowiem określone wymagania procesowi decydowania o pozbawieniu wolności i wymusza sądową kontrolę odwoławczą każdej decyzji w tym przedmiocie. Pod rozwagę RPO poleciliśmy zatem zagadnienie, czy wstrzymanie wykonalności warunkowego tymczasowego aresztowania – o ile jest w ogóle możliwe – w istocie nie jest kolejnym przedłużeniem tego środka zapobiegawczego, na które powinno służyć zażalenie – czytamy w opinii Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

O tym, że jest to realny problem, świadczy postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z 1 czerwca 2011 r., w którym SA stwierdza: Na postanowienie sądu odwoławczego o zmianie orzeczenia sądu pierwszej instancji w przedmiocie tzw. warunkowego tymczasowego aresztowania, o którym mowa w art. 257 § 2 k.p.k., wydane na skutek odwołania, środek odwoławczy (zażalenie) nie przysługuje.
Lex.pl

Państwo

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.

 
 
 

Załączniki

Brak załączników do artykułu.

 
 
 

Komentarze

Brak komentarzy.