PaństwoUchwały programowe XII Krajowego Zjazdu Adwokatury w Krakowie

włącz czytnik
Uchwały programowe XII Krajowego Zjazdu Adwokatury w Krakowie
Briefing prasowy Prezesa NRA adw. Jacka Treli. Foto: Facebook.com

Zakończył się XII Krajowy Zjazd Adwokatury. Podjęto 14 uchwał programowych oraz 4 uchwały zmieniające regulaminy. Wśród uchwał programowych adwokaci zwrócili uwagę na wagę tajemnicy adwokackiej, odnieśli się do kryzysu wokół Trybunału Konstytucyjnego oraz do konieczności reformy systemu pomocy prawnej.  

Tajemnica adwokacka

Krajowy Zjazd Adwokatury podjął uchwałę w sprawie ochrony tajemnicy adwokackiej. – „Fundamentem wykonywania zawodu adwokata jest tajemnica zawodowa, z której adwokata – na gruncie ustawy stanowiącej o ustroju samorządu adwokackiego oraz podstawowych zasad wykonywania tego zawodu – nie można zwolnić” – czytamy w uchwale. Zjazd wyraził zdecydowany sprzeciw wobec wszelkich prób zwalniania adwokatów i aplikantów adwokackich z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej i zaapelował do adwokatów i aplikantów adwokackich o informowanie właściwych okręgowych rad adwokackich o każdym zdarzeniu, które mogłoby spowodować zagrożenie dla ujawnienia tajemnicy adwokackiej. Do rad KZA zwrócił się o to, by informowały Naczelną Radę Adwokacką o każdej takiej próbie i o podejmowanie bezpośrednich działań mających na celu wsparcie adwokatów, wobec których podejmowane są próby zwolnienia z tajemnicy.

NRA z kolei została zobowiązana przez KZA do każdorazowego udzielania wszelkiego możliwego wsparcia okręgowym radom adwokackim oraz do omawiania bieżącej działalności w zakresie przeciwdziałania próbom zwalniania adwokatów z tajemnicy podczas każdego plenarnego posiedzenia Naczelnej Rady Adwokackiej.

NRA została również zobowiązana do gromadzenia informacji uzyskiwanych od okręgowych rad adwokackich i corocznego przedstawiania członkom samorządu sprawozdania o liczbie takich przypadków i o podjętych działaniach, a także do przedstawiania tych danych Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej w ramach corocznego sprawozdania z działalności Adwokatury.

Ład konstytucyjny

KZA podjął też uchwałę dotyczącą ładu konstytucyjnego. Zaznacza w niej, że „Konstytucja RP nie daje żadnemu organowi władzy ustawodawczej lub wykonawczej prawa do ingerowania w proces wydawania oraz publikacji orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, ani do oceny prawidłowości wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego.”

KZA podkreśla, że „permanentny proces zmian ustawowej regulacji zasad działania Trybunału Konstytucyjnego pozostaje w sprzeczności z ustrojowymi fundamentami Rzeczpospolitej, godzi w zasady tworzenia prawa, jego stabilność, a w konsekwencji skutkuje dysfunkcjonalnością filarów demokratycznego państwa prawnego”. Krajowy Zjazd Adwokatury zwraca uwagę, że  wszelkie zmiany legislacyjne wymagają konsultacji oraz aktywnego udziału przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego, a także przestrzegania zasady podziału i równoważenia się władz.

Poprzednia 1234 Następna

Państwo

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.

 
 
 

Artykuły powiązane

Brak art. powiąznych.

 
 
 

Załączniki

Brak załączników do artykułu.

 
 
 

Komentarze

Brak komentarzy.