ŚwiatTS UE: Rzecznik M. Szpunar o kosztach połączeń telefonicznych z obsługą posprzedażową

koszt połączenia telefonicznego| Maciej Szpunar| Niemcy| numer telefoniczny| prefiks| Rzecznik generalny| Trybunał Sprawiedliwości UE

włącz czytnik
TS UE: Rzecznik M. Szpunar o kosztach połączeń telefonicznych z obsługą posprzedażową

Zdaniem rzecznika generalnego Macieja Szpunara koszty połączenia z numerem telefonicznym obsługi posprzedażnej nie mogą przekraczać kosztów zwykłego połączenia.

Niemiecka spółka comtech sprzedaje urządzenia elektryczne i elektroniczne. Na swojej stronie internetowej podaje ona numer telefonu obsługi posprzedażnej zawierający prefiks 0180, który jest w Niemczech używany do obsługi serwisowej według jednolitej taryfy krajowej. Koszt połączenia z tym numerem specjalnym (niegeograficznym)1 przekracza kwotę, którą konsument zapłaciłby za połączenie z numerem linii stacjonarnej (geograficznym) lub zwykłym numerem w sieci ruchomej przy zastosowaniu zazwyczaj obowiązujących cen za połączenie.

Stowarzyszenie działające na rzecz wspierania interesów handlowych stowarzyszeń i przedsiębiorstw (Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs Frankfurt am Main) wniosło do Landgericht Stuttgart (sądu rejonowego w Stuttgarcie, Niemcy) o nakazanie comtech zaprzestania tej praktyki handlowej, którą uważa za nieuczciwą. Landgericht zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości z pytaniem, czy dyrektywa w sprawie praw konsumentów2 stoi na przeszkodzie stosowaniu takiej taryfy.

W przedłożonej dzisiaj opinii rzecznik generalny Maciej Szpunar zaproponował, aby Trybunał odpowiedział twierdząco na to pytanie.

M. Szpunar przypomniał, że zgodnie z tą dyrektywą państwa członkowskie muszą zapewnić, aby w przypadku, gdy przedsiębiorca posiada linię telefoniczną przeznaczoną do telefonicznego kontaktowania się z nim w sprawie zawartej umowy, konsument nie był zobowiązany do płacenia ceny wyższej niż „taryfa podstawowa”.

Oznacza to, zdaniem rzecznika generalnego, że koszty ponoszone przez konsumenta nie mogą być wyższe niż zwykłe koszty rynkowe. Koszty ponoszone przez konsumenta nie mogą zatem przekraczać zwykłych kosztów, które ponosiłby on za połączenie z numerem linii w sieci stacjonarnej (geograficznym) lub zwykłym numerem w sieci ruchomej.

Płacenie ceny wyższej niż cena za połączenia ze zwykłą linią telefoniczną mogłoby bowiem, ze względu na dodatkowe koszty, jakie za sobą pociąga, zniechęcić konsumentów do kontaktowania się z przedsiębiorcą w kwestiach związanych na przykład z datą dostawy, z fakturowaniem lub z gwarancją. Zdaniem rzecznika generalnego w dyrektywie istnieje niewzruszalne domniemanie, że telefoniczna obsługa serwisowa zawarta jest w cenie zapłaconej już przez konsumenta, używanie numeru o zawyżonej opłacie oznaczałoby zatem zmuszanie konsumenta do zapłaty dodatkowych kosztów za tę samą usługę.

Rzecznik generalny dodał, że to, czy przedsiębiorca otrzymuje część opłaty uiszczanej przez konsumenta za połączenie, czy też jej nie otrzymuje, nie ma znaczenia dla proponowanej przez niego odpowiedzi.

UWAGA: Opinia rzecznika generalnego nie wiąże Trybunału Sprawiedliwości. Zadanie rzeczników generalnych polega na przedkładaniu Trybunałowi, przy zachowaniu całkowitej niezależności, propozycji rozstrzygnięć prawnych w sprawach, które rozpatrują. Sędziowie Trybunału rozpoczynają właśnie obrady w tej sprawie. Wyrok zostanie wydany w terminie późniejszym.

UWAGA: Odesłanie prejudycjalne pozwala sądom państw członkowskich, w ramach rozpatrywanego przez nie sporu, zwrócić się do Trybunału z pytaniem o wykładnię prawa Unii lub o ocenę ważności aktu Unii. Trybunał nie rozpoznaje sporu krajowego. Do sądu krajowego należy rozstrzygnięcie sprawy zgodnie z orzeczeniem Trybunału. Orzeczenie to wiąże w ten sam sposób inne sądy krajowe, które spotkają się z podobnym problemem.

10,14 EUR/min. z niemieckiej sieci stacjonarnej i 0,42 EUR/min. z sieci ruchomej.
2Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów (Dz.U. 2011, L 304, sp. 64).

Świat

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.

 
 
 

Artykuły powiązane

Brak art. powiąznych.

 
 
 

Załączniki

Brak załączników do artykułu.

 
 
 

Komentarze

Brak komentarzy.