TK30. lecie Trybunału Konstytucyjnego - zapis video konferencji w Gdańsku 17 października

włącz czytnik
30. lecie Trybunału Konstytucyjnego - zapis video konferencji w Gdańsku 17 października
Prezes TK A. Rzepliński w czasie Konferencji, 17 października 2016, Dwó Artusa, Gdański. Foto: P. Rachtan

16-17 października 2016 r., w 19. rocznicę wejścia w życie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r., odbyły się w Gdańsku obchody 30-lecia Trybunału Konstytucyjnego RP.
Głównym punktem programu była konferencja „Trybunał Konstytucyjny na straży wartości konstytucyjnych”, którą zainicjował Prezes Trybunału Konstytucyjnego prof. Andrzej Rzepliński, spotykając się z deklaracją gotowości jej zorganizowania ze strony Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza.
Koncepcja całości przedsięwzięcia została przygotowana przez Komitet Honorowy w skład którego – poza Panem Prezydentem i Panem Prezesem – weszli: Wicemarszałek Senatu Bogdan Borusewicz, Prezes Sądu Apelacyjnego w Katowicach Barbara Suchowska, członek Krajowej Rady Sądownictwa Waldemar Żurek oraz prof. Andrzej Szmyt z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.
W konferencji wzięli udział wicemarszałkowie Sejmu i Senatu, posłowie i senatorowie, samorządowcy, przedstawiciele samorządów adwokackiego, radców prawnych i notariuszy, wydziałów prawa, środowisk prawniczych, a także sędziowie Trybunału Konstytucyjnego oraz sądów powszechnych i administracyjnych oraz Prezes Trybunału Sprawiedliwości UE, przewodniczący Komisji Weneckiej, prezesi sądów konstytucyjnych: Czech, Litwy, Łotwy, Mołdawii i Ukrainy.
Podczas I części konferencji referaty przedstawili: prof. Andrzej Szmyt z Uniwersytetu Gdańskiego – „Geneza sądownictwa konstytucyjnego w Polsce”, prof. Wojciech Łączkowski, sędzia TK w stanie spoczynku – „Trybunał jako współtwórca katalogu praw podstawowych u zarania transformacji” i prof. Maciej Szpunar, rzecznik Generalny Trybunału Sprawiedliwości UE – „Polska w Europie w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego”. Także w tej części konferencji referat „Trybunał na straży samorządowej Rzeczypospolitej” wygłosili prof. Leon Kieres, sędzia TK oraz prof. Ewa Łętowska, sędzia TK w stanie spoczynku, której wystąpienie poświęcone były „Własności jako wartości konstytucyjnej”.
W części II konferencji referaty przedstawili: dr hab. Ryszard Piotrowski z Uniwersytetu Warszawskiego – „Trybunał na straży wolnych wyborów i podstaw demokracji”, prof. Tomasz Pietrzykowski z Uniwersytetu Śląskiego – „Trybunał na straży rządów prawa w systemie trójpodziału władzy”, prof. Jerzy Ciapała z Uniwersytetu Szczecińskiego – „Trybunał na straży gospodarki rynkowej”, a także sędziowie TK w stanie spoczynku: prof. Teresa Liszcz – „Trybunał na straży wolności obywatela od strachu przed ubóstwem” i prof. Mirosław Wyrzykowski – „Wolność obywatela od strachu przed własnym państwem”. Temu tematowi poświęcona była także, kończąca konferencję, dyskusja panelowa.
Konferencja została zorganizowana przy wsparciu Fundacji Konrada Adenauera w Polsce.

Konferencja "Trybunał Konstytucyjny na straży wartości konstytucyjnych", Gdańsk 17 października 2016 r. - nagranie wideo: część 1, część 2, część 3

Trybunał Konstytucyjny

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.

 
 
 

Artykuły powiązane

Brak art. powiąznych.

 
 
 

Załączniki

Brak załączników do artykułu.

 
 
 

Komentarze

Brak komentarzy.