TKK 34/15: 3 grudnia, ustawa o Trybunale Konstytucyjnym

Andrzej Rzepliński| Grupa posłów| Leon Kieres| Marek Zubik| Trybunał Konstytucyjny| ustawa o Trybunale Konstytucyjnym

włącz czytnik
K 34/15: 3 grudnia, ustawa o Trybunale Konstytucyjnym

Podmiot inicjujący postępowanie: Grupa posłów na Sejm RP
Miejsce: duża sala rozpraw Trybunału Konstytucyjnego
Data: 3 grudnia 2015 godz.: 9.00

Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek o zbadanie zgodności ustawy z dnia 25 czerwca 2015 roku o Trybunale Konstytucyjnym z art. 2, art. 32 ust. 1, art. 62 ust. 1, art. 112, art. 144 ust. 3 pkt 21, art. 191 ust. 1, art. 193, art. 194 ust. 1, art. 196, art. 197 Konstytucji RP a w szczególności:
- art. 3 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym z art.  2 i art. 197 Konstytucji RP;
- art. 12 ust. 2 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym z art. 2 Konstytucji RP;
- art. 12 ust. 1 i ust. 5 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym z art. 144 ust. 3 pkt 21 Konstytucji RP;
- art. 18 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym w związku z art. 22 § 1 pkt 3 ustawy o Sądzie Najwyższym z art. 194 ust. 1 Konstytucji RP;
- art. 19 ust. 2 oraz art. 137 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym z art. 112 oraz art. 197 Konstytucji RP;
- art. 19 ust. 5 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym  z art. 2 Konstytucji RP;
- art. 21 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym jest sprzeczny z art. 194 ust. 1 Konstytucji RP;
- art. 24 w związku z art. 42 ust. 1 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym z art. 2, art. 32 ust. 1 i art. 196 Konstytucji RP;
- art. 104 ust. 1 pkt. 3 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym  z art. 191 ust 1 i art. 193 Konstytucji RP; - art. 137 w związku z art. 19 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym z art. 2 Konstytucji RP;
- art. 137 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym  z art. 62 ust. 1 Konstytucji RP;
- art. 137 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym  z art.  194 ust. 1 Konstytucji RP.

  UZASADNIENIE

W dniu 17 listopada 2015 r. grupa posłów złożyła wniosek o zbadanie zgodności z Konstytucją przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. poz, 1064; dalej: ustawa o TK).
W dniu 6 listopada 2015 r. upłynęła kadencja trojga sędziów Trybunału, a 2 i 8 grudnia 2015 r. kończy się kadencja dwojga następnych. W dniu 8 października 2015 r. Sejm wybrał pięciu sędziów Trybunału na miejsca sędziów, których kadencja kończy się w 2015 r.
Z unormowaniami ustawowymi dotyczącymi wyboru sędziów wiążą się doniosłe zagadnienia ustrojowe. W tej sytuacji, niezwłoczne orzeczenie w sprawie zgodności z Konstytucją powołanych przepisów ustawy o TK jest konieczne dla zapewnienia ciągłości pracy Trybunału. Ponadto ze względu na znaczenie przepisów wskazanych we wniosku grupy posłów i potrzebę ciągłego ich stosowania przy rozpoznawaniu zawisłych przed Trybunałem Konstytucyjnym spraw, konieczne jest niezwłoczne usunięcie przedstawionych we wniosku wątpliwości konstytucyjnych.

Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek w pełnym składzie. Rozprawie będzie przewodniczyć prezes TK Andrzej Rzepliński, sędziami-sprawozdawcami będą sędzia TK Leon Kieres i sędzia TK Marek Zubik.

Trybunał Konstytucyjny

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.

 
 
 

Załączniki

Brak załączników do artykułu.

 
 
 

Komentarze

Brak komentarzy.