TKKrajowa Rada Sądownictwa krytycznie o projekcie ustawy o Komisji Kontroli Służb Specjalnych

Konstytucja| KRS| Sejm| służby specjalne| Trybunał Konstytucyjny

włącz czytnik

Krajowa Rada Sądownictwa w opinii wydanej 19 grudnia przedstawiła swoje - krytyczne - stanowisko wobec projektu rządowego ustawy o powołaniu Komisji Kontroli Służb Specjalnych.

KRS w swoim stanowisku "z niepokojem zauważa, że skierowana do zaopiniowania projektowana ustawa nie czyni zadość podstawowym standardom legislacji oczekiwanych od projektu rządowego przedstawionego do konsultacji.

Opiniując negatywnie projekt, KRS zgłasza następujące uwagi:
Projekt narusza zasady organizacji administracji oraz zasadę trójpodziału władz:
Komisja jako organ administracji, podporządkowany został Sejmowi, a zatem władzy ustawodawczej, z kolei sędziów tworzących władzę sądowniczą włącza w struktury projektowanego organu administracji niewykonującego funkcji wymiaru sprawiedliwości;
Projekt przewiduje utworzenie organu, którego kompetencje krzyżowałyby się z kompetencjami już istniejących organów administracji;
Projekt przewiduje dla Komisji Kontroli Służb Specjalnych kompetencje już zastrzeżone dla Trybunału Konstytucyjnego „kontrola zgodności działania z przepisami Konstytucji RP i ustaw.

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.

 
 
 

Załączniki

Brak załączników do artykułu.

 
 
 

Komentarze

Brak komentarzy.