TKNowelizacja ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej wchodzi w życie

nowelizacja| piecza zastępcza| Sejm

włącz czytnik

Celem nowelizacji, obowiązującej od 8 czerwca, jest zmniejszenie obciążeń jednostek samorządu terytorialnego w dziedzinie wspierania rodziny i pieczy zastępczej poprzez zastąpienie niektórych obligatoryjnych form wsparcia innymi – fakultatywnymi. Zgodnie z nowelizacją ustawy, do końca 2014 r., gmina będzie mogła, ale nie musiała, zatrudniać asystenta rodziny. Nowe przepisy umożliwiają także łączenie pracy asystenta rodziny z obowiązkami pracownika socjalnego, jeżeli zadania te wykonywane będą w różnych gminach. Ponadto nowelizacja pozwala na pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej przez zastępczą rodzinę niezawodową, zamieszkującą w innym powiecie niż przyjęte przez nią dziecko. W ustawie zwiększony został także limit osób przebywających w rodzinie zastępczej z 8 do 10, aby uniknąć rozdzielania rodzeństwa. Nowelizacja poszerzyła również katalog osób uprawnionych do korzystania ze wsparcia finansowego na kontynuowanie nauki o tzw. osoby usamodzielniane, które zamieszkują poza Polską lub zarabiają więcej niż przewiduje kryterium dochodowe.

Sejm uchwalił nowelizację 27 kwietnia br. Prezydent podpisał ustawę 15 maja br.

Ustawa wchodzi w życie 8 czerwca br. z kilkoma wyjątkami. Przepisy dotyczące m.in. liczby dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz kwestii ponoszenia przez powiaty wydatków na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka, stosuje się od 1 stycznia 2012 r. Ponadto od dnia ogłoszenia ustawy, tj. 24 maja br., obowiązują przepisy regulujące m.in. obowiązek współdziałania wojewodów z ministrem właściwym do spraw rodziny przy opracowywaniu, realizacji i finansowaniu programów wspierania rodziny i systemów pieczy zastępczej.

Natomiast przepisy dotyczące obowiązku przydzielenia rodzinie, przez kierownika ośrodka pomocy społecznej, asystenta rodziny oraz przepisy dotyczące objęcia opieką rodzinnych domów dziecka i rodzin zastępczych przez koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.

 
 
 

Artykuły powiązane

 
 

Załączniki

Brak załączników do artykułu.

 
 
 

Komentarze

Brak komentarzy.