TKProkurator generalny składa mniej kasacji do SN

kasacja| NSA| Prokurator Generalny| Prokuratura Generalna| Sąd Najwyższy

włącz czytnik
Prokurator generalny składa mniej kasacji do SN

Sąd Najwyższy rozpoznał w ubiegłym roku kasacje Prokuratora Generalnego w 210 sprawach, z czego 202 zostały uwzględnione (co stanowi 96,2  proc. spraw rozpoznanych), a 8 (3,8 proc. rozpoznanych) kasacji Sąd Najwyższy oddalił.

Z informacji Prokuratury Generalnej wynika, że w 2012 r. w Prokuraturze Generalnej rozpoznano łącznie 2328 wniosków o wniesienie przez Prokuratora Generalnego kasacji od prawomocnych orzeczeń sądów karnych.

Prokurator Generalny, realizując swoje ustawowe uprawnienia, wniósł do Sądu Najwyższego 309 kasacji, w odniesieniu do 336 osób - w tym 97 kasacji na niekorzyść skazanych. Dane te wskazują na spadek liczby spraw, w których wykorzystany został ten nadzwyczajny środek zaskarżenia w porównaniu do roku 2011, kiedy to Prokurator Generalny wniósł 381 kasacji wobec 412 osób.

PG podkreśla w swojej informacji, że do środków zapewniających jednolite stosowanie prawa należy także instytucja abstrakcyjnych pytań prawnych. W 2012 r. w Prokuraturze Generalnej kontynuowano działania związane z przeglądem orzecznictwa Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, sądów powszechnych i administracyjnych, w efekcie czego zidentyfikowano 37 zagadnień prawnych, wymagających analizy pod kątem jednolitości orzecznictwa sądów administracyjnych, sądów powszechnych i Sądu Najwyższego.

Przedmiotem analiz w 6 przypadkach była wykładnia przepisów prawa cywilnego, w 12 prawa karnego, w 16 - prawa administracyjnego, a w 3 - innych dziedzin prawa publicznego.

W 8 spośród tych spraw skierowane zostały pytania prawne, wymagające rozstrzygnięcia przez najwyższe instancje sądowe, przy czym Sąd Najwyższy rozpoznał w 2012 r. 5 skierowanych na podstawie art. 60 ustawy z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym wniosków Prokuratora Generalnego o rozstrzygniecie rozbieżności w sądowej wykładni prawa.
Lex.pl

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.

 
 
 

Załączniki

Brak załączników do artykułu.

 
 
 

Komentarze

Brak komentarzy.