TKW Senacie - nowelizacja Prawa o zamówieniach publicznych

nowelizacja| prawo zamówień publicznych| Senat| ustawa o koncesji na roboty budowlane| zamawiający

włącz czytnik

Z 30 poprawkami Senat przyjął 4 października nowelizację ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi, uchwaloną przez Sejm na 21. posiedzeniu, 14 września 2012 r., na podstawie projektu rządu. Ma ona na celu wdrożenie do prawa polskiego przepisów tzw. dyrektywy obronnej PE i Rady, która dotyczy procedur udzielania zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi przez instytucje lub podmioty realizujące zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, w tym m.in.: ochrony interesów gospodarczych państw członkowskich, większej swobody zamawiających w zakresie udzielenia zamówień, szybkości przeprowadzenia postępowania, zastosowania trybów niekonkurencyjnych, ochrony interesów zamawiającego w zakresie bezpieczeństwa dostaw i ochrony informacji niejawnych. W nowelizacji znalazł się ponadto nowy rozdział, zawierający przepisy odnoszące się do zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa.

Nowelizacja ma zwiększyć przejrzystość udzielania zamówień publicznych – wprowadza obowiązek publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej albo Biuletynie Zamówień Publicznych. Powinno to umożliwić wszystkim zainteresowanym ubieganie się o zamówienie na równych zasadach z zachowaniem wymogów uczciwej konkurencji.

Komisja Obrony Narodowej wniosła o wprowadzenie 31 poprawek do nowelizacji, Komisja Gospodarki Narodowej zaś – 30. W większości to zmiany techniczne i ujednolicające terminologię, ale zaproponowano także, aby zamawiający mógł zweryfikować zdolność wykonawcy do należytego wykonania udzielanego zamówienia, w szczególności jego rzetelności, kwalifikacji, efektywności i doświadczenia. Wykonawca z kolei mógłby odwołać się od wykluczenia z przetargu do Krajowej Izby Odwoławczej.

W trakcie debaty poprawki zaproponowali senatorowie Andrzej Owczarek i Józef Zając. Za przyjęciem ustawy z poprawkami głosowało 58 senatorów, 27 wstrzymało się od głosu.

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.

 
 
 

Załączniki

Brak załączników do artykułu.

 
 
 

Komentarze

Brak komentarzy.