Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 września 2016 r. w sprawie statutu Biura Trybunału Konstytucyjnego

Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego

z dnia 15 września 2016 r.

w sprawie statutu Biura Trybunału Konstytucyjnego

 

Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego, na podstawie art. 15 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. poz. 1157), uchwala, co następuje:

 § 1

Biuru Trybunału Konstytucyjnego, zwanemu dalej „Biurem”, nadaje się statut, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 § 2

Traci moc uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 września 2015 r. w sprawie statutu Biura Trybunału Konstytucyjnego.

 § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący:
Andrzej Rzepliński

Sędziowie:
Stanisław Biernat
Zbigniew Jędrzejewski
(Kwestionuję zgodność z prawem składu Zgrom. Ogólnego TK)
Leon Kieres
Julia Przyłębska
(Kwestionuję zgodność z prawem składu ZOTK)
Piotr Pszczółkowski
(Kwestionuję zgodność z prawem obrad Zgromadzenia Ogólnego sędziów TK)
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Stanisław Rymar
Piotr Tuleja
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
Andrzej Wróbel
Marek Zubik

 

 

 

Archiwum

Initiates file downloadUchwała ZOSTK z 15 września 2016 w sprawie Statutu Biura TK