TKPremier przyjął sprawozdanie Prokuratora Generalnego

Andrzej Seremet| Donald Tusk| Premier| Prokurator Generalny| Sprawozdanie Prokuratora Generalnego

włącz czytnik
Premier przyjął sprawozdanie Prokuratora Generalnego
Siedziba Prokuratury Generalnej

Donald Tusk zaakceptował Sprawozdanie Prokuratora Generalnego z rocznej działalności prokuratury w 2011 roku. Wcześniej zapoznał się z treścią sprawozdania, stanowiskiem ministra sprawiedliwości do sprawozdania oraz informacją Prokuratora Generalnego o działaniach podejmowanych przez podległe jednostki organizacyjne prokuratury w sprawie szeroko pojętej przestępczości gospodarczej.

Sprawozdanie Prokuratora Generalnego z rocznej działalności prokuratury w 2011 roku zawiera informacje na temat m.in. sytuacji kadrowej i finansowej prokuratury, postępowań przygotowawczych i sądowych, współpracy z podmiotami zewnętrznymi, współpracy międzynarodowej, funkcjonowania systemów informatycznych, opiniowania projektów aktów prawnych, działań usprawniających organizację pracy Prokuratury Generalnej, sądownictwa dyscyplinarnego, współpracy z Krajową Radą Prokuratury, działalności wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury oraz działalności prokuratorów Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

Minister sprawiedliwości w swoim stanowisku do sprawozdania pozytywnie ocenił skuteczność prokuratury w zakresie postępowań ekstradycyjnych, administracyjnych, przygotowawczych i sądowych (pomimo wskazanych uchybień) i związanych z ułaskawieniami. Zdaniem ministra prokuratora właściwie realizowała również wnioski o udostępnienie informacji publicznej. Minister pozytywnie ocenił także inicjatywy Prokuratora Generalnego zmierzające do poprawy przepisów regulujących działalność prokuratury. Jednocześnie minister zwrócił uwagę na istotne uchybienia w działalności prokuratury w sferze polityki kadrowo - organizacyjnej w jednostkach prokuratury, postępowań przygotowawczych i postępowań przed sądami. Jako przyczynę ww. uchybień minister identyfikuje głównie brak dostatecznego nadzoru służbowego na poszczególnych szczeblach prokuratury.

W dokumencie o działaniach prokuratury w latach 2007-2012, w zakresie szeroko rozumianej przestępczości gospodarczej, Prokurator Generalny zawarł informacje związane z naruszeniami prawa bankowego, obrotem instrumentami finansowymi, obrotem dewizami, kruszcami, jak i prawem karnym - skarbowym, a także organizowaniem i kierowaniem piramidami finansowymi.

Przed podjęciem decyzji premier zapoznał się także z rekomendacją Departamentu Kontroli i Nadzoru Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w sprawie przyjęcia sprawozdania Prokuratora Generalnego. Pomimo wskazanych uchybień w działalności prokuratury zdaniem DKiN nie wystąpiły przesłanki uzasadniające odrzucenie sprawozdania, określone w art. 10e ust. 5 ustawy o prokuraturze, tj. braku realizacji zadań w zakresie strzeżenia praworządności oraz czuwania nad ściganiem przestępstw.

Pomimo zidentyfikowanych uchybień, premier Donald Tusk ma nadzieję, że nastąpi znacząca poprawa funkcjonowania prokuratury. Podejmując decyzję o przyjęciu sprawozdania Prokuratora Generalnego, brał pod uwagę całokształt działalności prokuratury, w tym fakt, że dopiero dwa lata temu prokuratura stała się w pełni niezależna.

KPRM

Państwo

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.

 
 
 

Załączniki

Brak załączników do artykułu.

 
 
 

Komentarze

Brak komentarzy.