TKWyroki Trybunału w Senacie

Kodeks postępowania karnego| Kodeks Wyborczy| Senat| Trybunał Konstytucyjny| tymczasowe aresztowanie

włącz czytnik
Wyroki Trybunału w Senacie

W Senacie trwają prace nad dwoma projektami stanowiącymi wykonanie wyroków Trybunału Konstytucyjnego. Kieruje nimi senator Piotr Zientarski (Platforma Obywatelska), przewodniczący Komisji Ustawodawczej.

Pierwszy projekt to nowelizacja Kodeks postępowania karnego, w którym określono jednoznacznie przesłanki, jakie mogą prowadzić do przedłużenia tymczasowego aresztowania podejrzanego, w stosunku do którego zapadł pierwszy wyrok w sprawie. Projekt odnosi się do wyroków Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 listopada 2012 r. (sygn. akt SK 3/12), 10 grudnia 2012 r. (sygn. akt K 25/11) i 11 grudnia 2012 r. (sygn. akt K 37/11). Celem projektu jest wyeliminowanie zjawiska zbyt długich aresztów tymczasowych, na które już niejednokrotnie zwracał uwagę Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu, rozstrzygając skargi obywateli polskich.

Decydując o dalszym stosowaniu tymczasowego aresztowania, sądy będą musiały wykazać istnienie uzasadnionej obawy ucieczki lub ukrywania się oskarżonego, uzasadnionej obawy, że oskarżony będzie nakłaniał do składania fałszywych zeznań lub wyjaśnień albo w inny bezprawny sposób utrudniał postępowanie karne, bądź uzasadnionej obawy, że oskarżony, któremu zarzucono popełnienie zbrodni lub umyślnego występku, popełni przestępstwo przeciwko życiu, zdrowiu lub bezpieczeństwu powszechnemu.

Projekt wyłącza także możliwość zastrzegania obecności prokuratora podczas porozumiewania się tymczasowo aresztowanego z obrońcą. Gwarancje związane z prawem do obrony powinny obejmować zarówno kontakty w postaci rozmowy (bezpośredniej lub prowadzonej przy użyciu środków umożliwiających kontaktowanie się na odległość), jak i te przybierające formę korespondencyjną. Oznacza to, że prokurator utraci także możliwość zarządzenia kontroli korespondencji podejrzanego z obrońcą.

Drugi senacki projekt wprowadza zmiany w Kodeksie wyborczym (wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 lipca 2012 r. sygn. akt K 14/12), a mianowicie we wszystkich wyborach będzie możliwe wniesienie skargi do sądu na postanowienia organu wyborczego o odmowie przyjęcia zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego, odmowie rejestracji listy w całości lub poszczególnych kandydatów, skreśleniu z listy kandydata oraz unieważnieniu zarejestrowanej listy.

Trybunał Konstytucyjny

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.

 
 
 

Załączniki

Brak załączników do artykułu.

 
 
 

Komentarze

Brak komentarzy.