PaństwoAdwokaci proszą RPO o stanowisko w sprawie ustawy o Policji

Andrzej Zwara| czynności operacyjne| Fundacja Panoptykon| GIODO| HFPC| NRA| RPO| Trybunał Konstytucyjny| Ustawa o policji

włącz czytnik
Adwokaci proszą RPO o stanowisko w sprawie ustawy o Policji

O zajęcie pilnego i jednoznacznego stanowiska wobec projektowanych zmian ustawy o Policji zwrócił się Prezes NRA Andrzej Zwara do Rzecznika Praw Obywatelskich dr. Adama Bodnara.

- Prace legislacyjne zmierzające do uchwalenia Senackiego projektu ustaw o zmianie ustawy o Policji są w toku. Poważny charakter, a także ilość zastrzeżeń co do zgodności tego projektu z gwarantowanymi konstytucyjnie podstawowymi prawami i wolnościami jednostki, wskazują na konieczność pilnego i jednoznacznego zajęcia stanowiska wobec projektowanych zmian przez Rzecznika Praw Obywatelskich. Co więcej, zabranie głosu przez Rzecznika jest również pożądane ze względu na fakt, że wyrok Trybunału Konstytucyjnego o sygn. akt K 23/11, którego wykonanie jest celem omawianego projektu, został wydany na skutek postępowania zainicjowanego wnioskiem pochodzącym od Rzecznika Praw Obywatelskich.

Oto treść pisma do RPO, które przedstawiamy w całości [Red. OK]:

W dniu 5 sierpnia 2015 r. Sejm RP odrzucił w pierwszym czytaniu Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy 3765) i skierował go do Komisji Spraw Wewnętrznych z zaleceniem zasięgnięcia opinii Komisji do Spraw Służb Specjalnych oraz Komisji Obrony Narodowej. W związku z powyższym, Naczelna Rada Adwokacka apeluje do Rzecznika Praw Obywatelskich o zabranie stanowiska względem projektowanych zmian.

Proponowana ustawa, w aktualnej postaci, ma dążyć do wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 30 lipca 2014 r. (sygn. akt K 23/11) stwierdzającego niezgodność niektórych przepisów obowiązującej ustawy o Policji i niektórych innych ustaw z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 1055).

Jednak projekt ten budzi poważne zastrzeżenia w zakresie jego zgodności z podstawowymi prawami i wolnościami jednostki gwarantowanymi w Konstytucji RP. Wyraz tym zastrzeżeniom dały m.in. Naczelna Rada Adwokacka, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Prokurator Generalny, Helsińska Fundacja Praw Człowieka i Fundacja Panoptykon.

W ocenie Naczelnej Rady Adwokackiej przyjęcie ustawy w kształcie zaproponowanym przez Senat godziłoby w prawa i wolności jednostki, stwarzając możliwości inwigilacji obywateli bez właściwego nadzoru. Dla przykładu wskazać tu należy m.in. na zbyt ogólnie określony zakres środków możliwych do stosowania w ramach kontroli operacyjnej czy brak uregulowania obowiązku informowania osób objętych kontrolą operacyjną o fakcie jej prowadzenia. Senacki projekt ustawy nie wprowadza rzetelnych i efektywnych mechanizmów zapewniających obiektywną, niezależną kontrolę nad działalnością Policji oraz innych służb w zakresie stosowania czynności operacyjno-rozpoznawczych. Ponadto, projekt ten stanowi również próbę wprowadzenia, niedopuszczalnych w demokratycznym państwie prawnym, ograniczeń w zakresie ochrony tajemnic zawodowych, w tym tajemnicy obrończej, adwokackiej, radcowskiej, notarialnej, lekarskiej i dziennikarskiej, które z założenia służą ochronie praw i wolności.

Poprzednia 12 Następna

Państwo

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.

 
 
 

Załączniki

Brak załączników do artykułu.

 
 
 

Komentarze

Brak komentarzy.