PaństwoDostęp więźniów do informacji publicznej

BIP| informacja publiczna| Ministerstwo Sprawiedliwości| NSA| więzienie| WSA

włącz czytnik
Dostęp więźniów do informacji publicznej

21 czerwca bieżącego roku Naczelny Sąd Administracyjny rozpatrzył precedensową sprawę dotyczącą problemu dostępu do informacji publicznej osób odbywających karę pozbawienia wolności (sygn. akt: I OSK 730/12). Skargę kasacyjną wniósł do NSA B. P., który w trakcie odbywania kary więzienia zwrócił się do ministra sprawiedliwości z wnioskiem o udostępnienie mu w formie papierowej informacji publicznej dotyczącej Ministerstwa Sprawiedliwości, zawartej w Biuletynie Informacji Publicznej. Informacji mu jednak nie udzielono, a w odpowiedzi z ministerstwa wskazano, że zgodnie z przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej, na wniosek udostępniane są te informacje, których nie ma w BIP. B. P. argumentował, że nie może dotrzeć do informacji zawartych w biuletynie, bo – jako więzień – nie ma dostępu do komputera podłączonego do Internetu.

Ponieważ zażalenie na bezczynność wniesione przez niego do ministra sprawiedliwości nie przyniosło oczekiwanego skutku, skierował skargę na bezczynność organu w rozpatrzeniu jego wniosku o udostępnienie informacji publicznej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. W skardze wskazał m. in., że naruszono jego prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej, gwarantowane w art. 61 Konstytucji.

WSA oddalił jednak skargę B. P. Jak czytamy w uzasadnieniu tego wyroku (sygn. akt II SAB/Wa 252/11), skarżący nie mógł domagać się udostępnienia informacji na podstawie wniosku, ponieważ była ona już udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej; żądanie skarżącego było więc niezgodne z art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej (zgodnie z którym na wniosek udostępniane są jedynie informacje nie zamieszczone w BIP). Jak podkreślił sąd, „przepis art. 10 ust. 1 ustawy ma charakter wiążący i nie zezwala na odmienne traktowanie osób odbywających karę pozbawienia wolności.” Sąd wskazał również, że – na mocy regulacji kodeksu karnego wykonawczego – skazany ma prawo do składania wniosków, skarg i próśb organowi właściwemu do ich rozpatrzenia oraz przedstawiania ich m. in. administracji zakładu karnego i kierownikom jednostek organizacyjnych Służby Więziennej. „Ponadto zauważyć należy, że fakt odbywania kary pozbawienia wolności w zakładzie karnym nie przesądza z góry, iż skazany jest pozbawiony dostępu do Internetu, a w konsekwencji do zapoznania się z Biuletynem Informacji Publicznej zamieszczonym na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. Zgodnie bowiem z treścią art. 102a § 2 k.k.w., dyrektor zakładu karnego może zezwolić skazanemu na posiadanie w celi m.in. sprzętu komputerowego, jeżeli posiadanie tych przedmiotów nie narusza zasad porządku i bezpieczeństwa obowiązujących w zakładzie karnym.”

Poprzednia 12 Następna

Państwo

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.

 
 
 

Załączniki

Brak załączników do artykułu.

 
 
 

Komentarze

Brak komentarzy.