ŚwiatETS o zakresie stosowania Karty praw podstawowych

ETS| Karta praw podstawowych| podatek VAT| sankcja podatkowa| Szwecja

włącz czytnik
ETS o zakresie stosowania Karty praw podstawowych
ETS - główne wejście

Trybunał uszczegółowił zakres zastosowania Karty praw podstawowych i dokonał wykładni zakazu ponownego karania.

Zakaz ten nie stoi na przeszkodzie zastosowaniu przez państwo członkowskie, za to samo przestępstwo skarbowe, kolejno sankcji podatkowej oraz sankcji karnej, jeżeli sankcja podatkowa nie ma charakteru karnego.

Państwa członkowskie oraz 20 innych państw europejskich ratyfikowało europejską Konwencję o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (EKPC). Poszanowanie zobowiązań wynikających z tej konwencji znajduje się pod ochroną Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPC) z siedzibą w Strasburgu.

Jednocześnie w ramach Unii Europejskiej obowiązuje Karta praw podstawowych, która od dnia wejścia w życie traktatu z Lizbony ma charakter wiążący. Karta ta przewiduje, że w razie zbiegu ochrony określonego prawa wynikającej zarówno z karty, jak i z EKPC, prawo to w rozumieniu karty ma taką samą treść i zakres jak w EKPC. Jednym z praw chronionych zarówno na mocy Karty[1] jak i EKPC[2] jest prawo podstawowe, na podstawie którego ta sama osoba nie może być dwukrotnie ścigana i karana w postępowaniu karnym za ten sam czyn (zasada ne bis in idem).

Haparanda tingsrätt (sąd w Haparanda, Szwecja) powziął w związku z zakazem ponownego karania wątpliwość, czy dopuszczalne jest prowadzenie postępowania karnego w związku z przestępstwem skarbowym przeciwko oskarżonemu, wobec którego zastosowano już sankcje podatkowe za ten sam czyn polegający na podaniu nieprawdy w deklaracji.

Sprawa dotyczy Hansa Åkerberga Franssona, indywidualnego przedsiębiorcy zajmującego się przede wszystkim rybołówstwem i sprzedażą ryb pochodzących z połowu. Prowadzi on tę działalność na rzece Kalix (Szwecja), choć towar sprzedaje zarówno w Szwecji, jak i w Finlandii.

Szwedzkie organy podatkowe oskarżyły H. Åkerberga Franssona o niedopełnienie zobowiązań informacyjnych w dziedzinie podatków w latach podatkowych 2004 i 2005, co spowodowało uszczuplenie dochodów z tytułu różnego rodzaju podatków. Decyzją z dnia 24 maja 2007 r. szwedzkie organy podatkowe nałożyły na H. Åkerberga Franssona sankcje podatkowe za lata 2004 i 2005[3].

Poprzednia 1234 Następna

Świat

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.

 
 
 

Załączniki

Brak załączników do artykułu.

 
 
 

Komentarze

Brak komentarzy.