TKTK: Sprawa K 32/13 - umorzona

Kodeks postępowania karnego| Leon Kieres| niesłuszne skazania| niesłuszne tymczasowe aresztowanie| RPO| Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz| Trybunał Konstytucyjny

włącz czytnik
TK: Sprawa K 32/13 - umorzona

16 lipca 2015 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczący przedawnienia roszczenia o odszkodowanie za niesłuszne skazanie, zastosowanie środka zabezpieczającego, niesłuszne tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie.

Trybunał Konstytucyjny postanowił umorzyć postępowanie na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy o TK ze względu na utratę mocy obowiązującej zakwestionowanego aktu normatywnego.

Zakwestionowany we wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich art. 555 kodeksu postępowania karnego zmieniony został ustawą nowelizującą z 27 września 2013 r., która weszła w życie 1 lipca 2015 r. Nowelizacja ta rozszerzyła zakres przedmiotowy roszczeń odszkodowawczych wobec Skarbu Państwa, a także wyznaczyła nowy (3-letni) termin ich przedawnienia. Art. 27 oraz art. 29 ustawy nowelizującej wskazują, że nową regulację stosuje się także do spraw wszczętych przed dniem jej wejścia w życie.

Trybunał Konstytucyjny przypomniał, że termin przedawnienia określony w art. 555 k.p.k., w brzmieniu obowiązującym do 30 czerwca 2015 r., był już oceniany w wyroku TK o sygn. SK 18/10. Trybunał orzekł wówczas, że roczny termin przedawnienia ma charakter proporcjonalny, nie jest nadmiernie uciążliwy dla poszkodowanych i nie narusza istoty prawa do odszkodowania.

Rozprawie przewodniczył sędzia TK Leon Kieres, sprawozdawcą była sędzia TK Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz.

Zespół prasy i Informacji TK

Trybunał Konstytucyjny

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.

 
 
 

Załączniki

Brak załączników do artykułu.

 
 
 

Komentarze

Brak komentarzy.