TKTK: Wniosek KRS o zbadanie zgodności z Konstytucją RP nowelizacji ustawy o Trybunale Konstytucyjnym

KRS| kwalifikowana większość| niezawisłość sędziowska| Trybunał Konstytucyjny| ustawa o Trybunale Konstytucyjnym| Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK

włącz czytnik
TK: Wniosek KRS o zbadanie zgodności z Konstytucją RP nowelizacji ustawy o Trybunale Konstytucyjnym

Krajowa Rada Sądownictwa na posiedzeniu plenarnym 15 stycznia 2016 r. przyjęła uchwałę o złożeniu do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o zbadanie zgodności z Konstytucją RP:

1. ustawy z 22 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, gdyż zmiany wprowadzone ustawą nowelizacyjną nie przyczynią się do zażegnania zaistniałego wokół Trybunału Konstytucyjnego kryzysu, lecz w istocie go pogłębią i utrudnią wykonywanie zadań nałożonych na Trybunał. Ponadto wprowadzone rozwiązania prawne uniemożliwią Trybunałowi Konstytucyjnemu funkcjonowanie w pełni niezależnie od władzy ustawodawczej i wykonawczej, co godzi w niezależność Trybunału i niezawisłość jego sędziów.

2. ustawy z  25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym w brzmieniu nadanym przez ustawę nowelizacyjną z 22 grudnia 2015 r. w zakresie:
-  pozbawienia Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego kompetencji do stwierdzania wygaśnięcia mandatu sędziego Trybunału Konstytucyjnego oraz przekazania Sejmowi uprawnienia do złożenia sędziego Trybunału Konstytucyjnego z urzędu, zaś Prezydentowi RP i Ministrowi Sprawiedliwości uprawnienia do wystąpienia z wnioskiem w tej sprawie;
- możliwości wszczęcia postępowania dyscyplinarnego wobec sędziego Trybunału Konstytucyjnego na wniosek Prezydenta RP oraz Ministra Sprawiedliwości;
- wprowadzenia wymogu kwalifikowanej większość 2/3 głosów przy udziale co najmniej 13 sędziów do wydania przez Trybunał Konstytucyjny orzeczenia.
Sędzia Waldemar Żurek, Rzecznik Prasowy Krajowej Rady Sądownictwa

Trybunał Konstytucyjny

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.

 
 
 

Załączniki

Brak załączników do artykułu.

 
 
 

Komentarze

Brak komentarzy.