TKHFPC: Sąd Najwyższy rozpatrzy sprawę niepełnosprawnej asesor prokuratury

asesor| HFPC| Prokuratura Generalna| Sąd Najwyższy

włącz czytnik

Sąd Najwyższy przyjął do rozpoznania sprawę asesor prokuratury, która została zwolniona z pracy po tym, jak uległa wypadkowi samochodowemu. W wyniku doznanych obrażeń porusza się na wózku. Asesor domaga się przywrócenia do pracy i wypłaty odszkodowania z tytułu naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu.

Zarówno sąd pierwszej, jak i drugiej instancji nie odniosły się w ogóle do zarzutu dyskryminacji. Orzekły o prawidłowości rozwiązania stosunku pracy, skupiając się wyłącznie na kwestiach proceduralnych.

„Na kanwie tej sprawy wyłania się pytanie, na ile utrata w pewnym stopniu sprawności fizycznej jest przesłanką uniemożliwiającą pracę na stanowisku prokuratora i asesora prokuratury” – mówi Irmina Pacho, koordynatorka Programu Spraw Precedensowych w HFPC.

W lipcu 2010 r. Sąd Rejonowy w Włocławku wydał wyrok, w którym oddalił powództwo asesor o przywrócenie do pracy oraz odszkodowanie z tytułu naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu. Sąd, analizując przesłanki rozwiązania stosunku pracy, nie stwierdził naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu. W tej sprawie HFPC złożyła opinię przyjaciela sądu. „ Prokurator Generalny, wydając decyzję o zwolnieniu osoby poruszającej się na wózku ze stanowiska asesora prokuratury, naruszył naszym zdaniem zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu ze względu na niepełnosprawność” – mówi Irmina Pacho.

Asesor odwołała się od tego wyroku. W apelacji podniesiono, że w tym przypadku rzeczywistą przyczyną wypowiedzenia umowy o pracę była niepełnosprawność asesor. Dodatkowo asesor podkreśliła, że stan jej zdrowia umożliwia wykonywanie najważniejszych czynności prokuratorskich. Z tego względu działania pracodawcy miały charakter dyskryminacji bezpośredniej ze względu na niepełnosprawność.

Sąd Okręgowy w Włocławku oddalił jednak apelację. Wskazał, że zarzuty podniesione w apelacji są bezzasadne. W ocenie Sądu asesura ma charakter terminowy, co wyłącza możliwość ubiegania się o przywrócenie do pracy przez powódkę i daje podstawy wyłącznie do ubiegania się o odszkodowanie.

Sąd Najwyższy w grudniu 2011 r. postanowił o przyjęciu do rozpoznania skargi kasacyjnej niepełnosprawnej asesor. Postanowienie zostało wydane na posiedzeniu niejawnym przez Sędzię Sądu Najwyższego Małgorzatę Gersdorf.

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.

 
 
 

Załączniki

Brak załączników do artykułu.

 
 
 

Komentarze

Brak komentarzy.