TKLewiatan krytykuje nowelizację Prawa zamówień publicznych

nowelizacja| PKPP Lewiatan| prawo zamówień publicznych| Sejm| Senat

włącz czytnik

Według Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan sejmowa Komisja Gospodarki przywróciła brzmienie nowelizacji Prawa zamówień publicznych (PZP) z projektu rządowego. Jeżeli Senat nie zmieni projektu, to nowe przepisy pogorszą - i tak już niewydolny - system zamówień publicznych, stwierdza Lewiatan.

Kolejne nowelizacje pogłębiają nierównowagę praw i obowiązków stron umowy o zamówienie publiczne. Wprowadzają one kolejne instrumenty przerzucania wszelkich ryzyk na barki przedsiębiorców.

Kolejne nowelizacje PZP wyposażają zamawiających w instrumenty nacisku na wykonawców. Strona zamawiających szczególnie upodobała sobie wykluczenie wykonawców. Zamiast podnosić jakość pracy służb zamawiających, dodaje się coraz to nowe podstawy wykluczania wykonawców z postępowań na podstawie arbitralnych decyzji zamawiającego. W efekcie, ryzyko i koszty niestarannego i niefachowego przygotowywania postępowań mogą być - bez negatywnych konsekwencji dla zamawiających - przerzucane na wykonawców. Negatywne konsekwencje tych kroków ponosimy jednak wszyscy. Dominuje bowiem formalne podejście do udzielania zamówień, a nie zorientowanie na faktyczne koszty i jakość zamawianych usług, dostaw i robót budowlanych.

W toku prac nad rządowym projektem PZP wydawało się, że zła passa została przerwana. Posłowie uwzględnili najważniejsze poprawki przygotowane przez Lewiatana (popierane przez wiele innych organizacji zawodowych i gospodarczych, a także wybitnych ekspertów i praktyków). Dotyczyły one przede wszystkim przepisów o wykluczaniu wykonawców z postępowania. Wskutek zdecydowanego stanowiska strony rządowej, Komisja Gospodarki wycofała najważniejsze poprawki podkomijsji, przywracając brzmienie z przedłożenia rządowego.

Pierwszy postulat Lewiatana, który został obecnie usunięty, to propozycja skreślenia z projektu rządowego możliwości wykluczania wykonawców z powodu zapłaty kar umownych (zmieniany art. 24 ust. 1 pkt 1a) w wysokości przekraczającej 5% wartości zamówienia. Obowiązujący przepis art. 24 ust. 1 pkt 1 przewiduje wykluczenie, jeżeli sąd stwierdzi wyrządzenie szkody przez wykonawcę. O wysokości odszkodowania sąd orzeka kierując się udowodnioną szkodą. Tymczasem, kara umowna jest oderwana od wysokości szkody. Kary umowne zamawiający jednostronnie określa w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. To oznacza, że zamawiający mogą wpisać kary osiągające 5% wartości zamówienia z powodu nawet błahych uchybień.

Kolejne dwa postulaty także dotyczą podstaw wykluczenia wykonawców z art. 24 ustawy PZP. Lewiatan proponuje:
 wykreślenie z projektu przesłanki wykluczenia z powodu odstąpienia od umowy przez zamawiającego udzielającego nowe zamówienie (obowiązujący art. 24 ust. 1 pkt 1a PZP - tzw. lex Alpina Bau, wprowadzony pod wpływem wygrania przetargu na dokończenie autostrady przez firmę z którą zamawiający wcześniej rozwiązał umowę);
 rezygnację z rozszerzenia sankcji wykluczenia z tego powodu na wszystkie postępowania w kraju (projektowany art. 24 ust. 1 pkt 1b PZP).

Poprzednia 123 Następna

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.

 
 
 

Załączniki

Brak załączników do artykułu.

 
 
 

Komentarze

Brak komentarzy.