TKPrezydent podpisał ustawę o podatku od wydobycia kopalin

KGHM| miedź| podatek od kopalin| podatki

włącz czytnik
Prezydent podpisał ustawę o podatku od wydobycia kopalin
Wlewki miedziowe. Archiwum KGHM SA

Prezydent Bronisław Komorowski, podpisał ustawę o podatku od wydobycia niektórych kopalin - podała kancelaria głowy państwa. 

Sejm na 9. posiedzeniu, w dniu 2 marca 2012 r. uchwalił ustawę o podatku od wydobycia niektórych kopalin. W głosowaniu podczas trzeciego czytania udział wzięło 450 posłów, 231 głosowało za przyjęciem ustawy, 218 głosowało przeciw, jedna osoba wstrzymała się od głosu. Senat po rozpatrzeniu ustawy na posiedzeniu w dniu 14 marca 2012 r. przyjął ustawę bez poprawek.

Ustawa ma na celu wprowadzenie do polskiego systemu prawnego nowego podatku, tj. podatku od niektórych kopalin, który należy do grupy danin nakładanych od wielkości urobku (wydobycia). Wprowadzany podatek w całości stanowić ma dochód budżetu państwa.

Zakres przedmiotowy opodatkowania obejmuje wydobycie dwóch rodzajów kopalin, tj. miedzi i srebra, przy czym opodatkowaniu podlegać będzie wydobyty metal, a nie rudy metalu. Podstawą opodatkowania jest ilość miedzi oraz srebra zawarta w wyprodukowanym koncentracie. W przypadku gdy podatnik nie produkuje koncentratu z  wydobytego urobku rudy miedzi, podstawę opodatkowania podatkiem stanowi ilość miedzi oraz srebra zawarta w urobku rudy miedzi. Obowiązek podatkowy co do zasady powstaje w dniu wyprodukowania koncentratu z wydobytego przez podatnika urobku rudy miedzi. Stawki podatku od kopalin mają charakter kwotowy i ustalane są odrębnie dla jednej tony wydobytej miedzi oraz jednego kilograma wydobytego srebra. Sposób ustalania stawek uzależniony jest od średniej ceny surowca. Ponadto w ustawie ustalone zostały maksymalne i minimalne limity stawek.

Podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, dokonujące w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej wydobycia miedzi oraz srebra. Organami podatkowymi właściwymi w zakresie podatku od niektórych kopalin są naczelnik urzędu celnego oraz dyrektor izby celnej, wyznaczeni przez Ministra Finansów. Zobowiązanie podatkowe w podatku od kopalin powstaje z mocy samego prawa, zaś podatnik zobowiązany jest bez wezwania obliczać i wpłacać podatek na rachunek właściwej izby celnej za miesięczne okresy rozliczeniowe, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy. Obok obowiązku zasadniczego ustawa nakłada także na podatników szereg obowiązków o charakterze instrumentalnym. 

Podatek ma przynieść budżetowi państwa 1,8 mld złotych w 2012 r. oraz 2,2 mld złotych rocznie w latach kolejnych
Przeciwko podatkowi nałożonemu na KGHM protestują samorządowcy, posłowie i związki zawodowe. Prawdopodobne jest, że ustawa trafi do Trybunału Konstytucyjnego. 

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.

 
 
 

Załączniki

Brak załączników do artykułu.

 
 
 

Komentarze

Brak komentarzy.