Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja
Sędziowie

Marek Zubik

Marek Zubik

Marek Zubik

Urodził się 7 maja 1974 r. w Przemyślu. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w 1997 r. W 2000 r. obronił rozprawę doktorską. W 2004 r. uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych. Postanowieniem z 2012 r. Prezydent Rzeczypospolitej nadał mu tytuł naukowy profesora nauk prawnych. Kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

W latach 1998-2002 pracował jako ekspert w Biurze Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu. Następnie, w latach 2002-2007, był wicedyrektorem Zespołu Wstępnej Kontroli Skarg Konstytucyjnych i Wniosków w Biurze Trybunału Konstytucyjnego. Od listopada 2007 r. do lipca 2010 r. był Zastępcą Rzecznika Praw Obywatelskich. Przewodniczący Rady Legislacyjnej X kadencji.

Kierował lub współuczestniczył w programach badawczych realizowanych przez Helsińską Fundację Praw Człowieka, Instytut Spraw Publicznych oraz Komitet Badań Naukowych. Współpracował jako ekspert z Organizacją Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. W latach 2000-2004 sekretarz Sekcji Polskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Nauk Prawnych w Paryżu. Członek Komitetu Nauk Prawnych PAN. W latach 2004-2007 sekretarz Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, a w latach 2007-2012 członek prezydium tego Komitetu. Od 2015 r. przewodniczący Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.”

Od 2016 r. członek kolegium redakcyjnego miesięcznika „Państwo i Prawo”. W latach 2006-2016 członek kolegium redakcyjnego „Przeglądu Sejmowego”. Były przewodniczący komitetu redakcyjnego "Przeglądu Legislacyjnego". Jest autorem, współautorem lub redaktorem ponad 150 publikacji o charakterze naukowym, dotyczących problematyki praw człowieka, funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego i władzy sądowniczej, zagadnień prawa parlamentarnego oraz ustrojowych aspektów finansów publicznych.

 

Od 3 grudnia 2010 roku Sędzia Trybunału Konstytucyjnego.