TKPolska popiera projekt europejskiego nakazu dochodzeniowego

EIO| euro| europejski nakaz dochodzeniowy| fałszowanie| Konwencja o pomocy prawnej| Michał Królikowski| Parlament Europejski| Rada ds. Wymiaru Sprawiedliwości

włącz czytnik
Polska popiera projekt europejskiego nakazu dochodzeniowego

W trakcie Rady ds. Wymiaru Sprawiedliwości 7 i 8 marca w Brukseli europejscy ministrowie sprawiedliwości dyskutowali m.in. o wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wzajemnego uznawania środków ochrony w sprawach cywilnych.

Kolejny tematem był też wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych.

Przedstawiciel Polski zapoznał się z informacją prezydencji nt. stanu dotychczasowych prac w tym zakresie. W trakcie dyskusji wiceminister Michał Królikowski co do zasady zgodził się z dokumentem, wskazując jednocześnie, że przyjęcie szczegółowych rozwiązań w zakresie „podejścia opartego na ryzyku” (risk-based approach) jak i elastyczności dla sektora publicznego w ramach rozporządzenia wymaga dalszych pogłębionych prac na poziomie eksperckim.

W trakcie Rady odbyła się także debata orientacyjna w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej ochrony euro i innych walut przed fałszowaniem (pierwsze czytanie).

Projekt dyrektywy ma na celu zapewnienie efektywnej i jednolitej ochrony euro przed fałszowaniem, poprzez zharmonizowanie definicji i sankcji karnoprawnych. Celem nadrzędnym jest ochrona zaufania obywateli, przedsiębiorców oraz instytucji finansowych z Unii Europejskiej do autentyczności banknotów i monet euro, co przekłada się na pewności obrotu gospodarczego.

Wspólne definicje przestępstw we wszystkich państwach członkowskich wraz z określeniem poziomu odpowiadających im sankcji mają ograniczyć ryzyko rozbieżnych praktyk. Mają one również wzmocnić efekt odstraszający oraz ograniczyć proceder przenoszenia się do mniej restrykcyjnych jurysdykcji wewnątrz Unii w celu prowadzenia działalności niezgodnej z prawem.

Komisja proponuje m. in.: poszerzenie katalogu technik dochodzeniowych; rozszerzenie definicji fałszerstwa; harmonizację ustawowego zagrożenia karą, w tym progów minimalnych dla wszystkich określonych w dyrektywie przestępstw szerokie podstawy jurysdykcji państw członkowskich, których walutą jest euro; obowiązek przekazywania materiału dowodowego Krajowym Centrom Analiz (w Polsce NBP); określenie rodzaju i wysokości sankcji w oparciu o kryterium wartości sfałszowanych środków płatniczych; obowiązek koncentracji postępowania w jednym państwie członkowskim. W tym zakresie projekt odbiega od postanowień dotychczas obowiązującej decyzji ramowej Rady z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie zwiększenia ochrony poprzez sankcje karne i inne sankcje za fałszowanie w związku z wprowadzeniem euro (2000/383/WSiSW).

Poprzednia 123 Następna

Świat

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.

 
 
 

Artykuły powiązane

Brak art. powiąznych.

 
 
 

Załączniki

Brak załączników do artykułu.

 
 
 

Komentarze

Brak komentarzy.