TKTrybunał Sprawiedliwości UE: prawo Unii zezwala zatrzymać azylanta dla ochrony bezpieczeństwa narodowego

Holandia| Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej| prawo azylu| Trybunał Sprawiedliwości UE| Unia Europejska

włącz czytnik
Trybunał Sprawiedliwości UE: prawo Unii zezwala zatrzymać azylanta dla ochrony bezpieczeństwa narodowego

Trybuła Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł 15 lutego, że prawo Unii zezwala na zatrzymanie osoby ubiegającej się o azyl w przypadku, gdy wymaga tego ochrona bezpieczeństwa narodowego lub porządku publicznego. Złożenie kolejnego wniosku o udzielenie azylu przez osobę, wobec której wydano decyzję nakazującą powrót, nie może powodować bezskuteczności tej decyzji.

W 1995 r. J.N. złożył pierwszy wniosek o udzielenie azylu w Niderlandach. Wniosek ten został oddalony w 1996 r. W 2012 r. i 2013 r. J.N. złożył kolejne wnioski o udzielenie azylu. W 2014 r. sekretarz stanu oddalił ostatni z tych wniosków, nakazał J.N. natychmiastowe opuszczenie terytorium Unii Europejskiej i ustanowił wobec niego zakaz wjazdu na dziesięć lat. Skarga na tę decyzję została oddalona prawomocnym orzeczeniem.

W latach 1999-2015 J.N. był 21 razy skazany na kary grzywny i pozbawienia wolności za różne przestępstwa (w większości przypadków były to kradzieże). Ostatnio, w 2015 r., J.N. został zatrzymany w związku z kradzieżą i nieprzestrzeganiem ustanowionego wobec niego zakazu wjazdu. Został skazany ponownie na karę pozbawienia wolności, a następnie zatrzymany jako osoba ubiegająca się o azyl. Podczas odbywania kary pozbawienia wolności J.N. złożył bowiem czwarty wniosek o udzielenie azylu.

W tym kontekście Raad van State (rada stanu, Niderlandy), rozpatrująca skargę wniesioną przez J.N., zwróciła się do Trybunału Sprawiedliwości z pytaniem prejudycjalnym. Odwołała się w szczególności do orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka dotyczącego przypadków, w których można nakazać zatrzymanie osoby ubiegającej się o azyl. Sąd krajowy zastanawia się w tych okolicznościach nad ważnością dyrektywy 2013/33, która zezwala na zatrzymanie osoby ubiegającej się o azyl w przypadku, gdy wymaga tego ochrona bezpieczeństwa narodowego lub porządku publicznego[1].

Trybunał wydał wyrok dzisiaj, w pilnym trybie prejudycjalnym. Najpierw stwierdził, że przewidziane przez dyrektywę zatrzymanie rzeczywiście wypełnia uznany przez Unię cel interesu ogólnego. Przypomniał, że ochrona bezpieczeństwa narodowego i porządku publicznego przyczynia się także do ochrony praw i wolności innych osób. W tym względzie Karta praw podstawowych Unii Europejskiej gwarantuje prawo każdej osoby nie tylko do wolności, ale także do bezpieczeństwa osobistego.

Poprzednia 123 Następna

Świat

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.

 
 
 

Artykuły powiązane

Brak art. powiąznych.

 
 
 

Załączniki

Brak załączników do artykułu.

 
 
 

Komentarze

Brak komentarzy.