PaństwoKomitet RE wzywa Polskę do uregulowania problemu umieszczania osób ubezwłasnowolnionych w DPS

DPS| ETPC| HFPC| Komitet Ministrów Rady Europy| Rada Europy| sąd opiekuńczy| ubezwłasnowolnienie

włącz czytnik
Komitet RE wzywa Polskę do uregulowania problemu umieszczania osób ubezwłasnowolnionych w DPS

Komitet Ministrów Rady Europy wezwał Polskę do wykonania wyroków ETPC dotyczących umieszczania osób ubezwłasnowolnionych w Domach Pomocy Społecznej. Komitet zwrócił uwagę, że jak do tej pory polskie władze nie podjęły efektywnych środków zmierzających do wykonania wyroków ani na poziomie indywidualnym, ani generalnym.

Punktem wyjścia do zajęcia tego stanowiska były sprawy Kędzior przeciwko Polsce oraz K.C. przeciwko Polsce. Oboje skarżący, pomimo upływu kilku lat od wydania wyroku przez ETPC, w dalszym ciągu pozostają w DPS, zaś S. Jak informuje Helsińska Fundacja Praw Człowieka, która pilotuje te sprawy, Kędzior nie ma nawet prawnej możliwości zwrócenia się do sądu o kontrolę jego sytuacji. W tym zakresie Komitet zaapelował do polskich organów o regularne badanie zasadności dalszego pobytu skarżącego w zakładzie.

Podczas posiedzenia w dniach 8-10 marca br., odnosząc się do środków generalnych, Komitet zwrócił uwagę, że rząd podjął działania zmierzające do wyeliminowania praktyki polegającej na umieszczaniu osób ubezwłasnowolnionych w DPS bez zgody sądu opiekuńczego, podkreślił jednak przy tym, że orzekając w przedmiocie zgody sąd opiekuńczy musi rozważyć, czy stan zdrowia psychicznego osoby ubezwłasnowolnionej uzasadnia pozbawienie jej wolności. Komitet z aprobatą odniósł się również do informacji rządu na temat trwających prac legislacyjnych zmierzających do przyznania osobom ubezwłasnowolnionym odpowiednich praw proceduralnych w toku postępowania o umieszczenie w DPS. Zaapelował jednak do polskich władz o przyznanie takim osobom prawa do zaskarżania decyzji dotyczących umieszczenia w DPS oraz o wprowadzenie mechanizmu periodycznej kontroli sądowej co do zasadności i legalności dalszego pobytu w zakładzie.

Komitet podkreślił konieczność bezzwłocznego uchwalenia odpowiednich zmian prawnych oraz zwrócił się do rządu polskiego o przedstawienie szczegółowego sprawozdania z działań legislacyjnych oraz spodziewanego terminu ich przyjęcia do 1 lipca 2016 r.

Zarówno sprawa Kędzior przeciwko Polsce, jak i K.C. przeciwko Polsce były prowadzone przez Helsińską Fundację Praw Człowieka w ramach Programu Spraw Precedensowych. W lipcu 2015 r. HFPC poinformowała Komitet Ministrów o niewykonywaniu przez polskie władze pierwszego z wyroków.
Lex.pl

Państwo

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.

 
 
 

Załączniki

Brak załączników do artykułu.

 
 
 

Komentarze

Brak komentarzy.