PaństwoSN: 56 protestów przeciwko wyborowi Prezydenta RP

Kodeks Wyborczy| PKW| Prezydent RP| protest wyborczy| Sąd Najwyższy| wybory prezydenckie| wynik wyborczy

włącz czytnik
SN: 56 protestów przeciwko wyborowi Prezydenta RP

Do Sądu Najwyższego wpłynęło do tej pory 56 protestów przeciwko wyborowi Prezydenta RP. Najwięcej, 17 protestów wnieśli wyborcy z Mazowsza. Nie wpłynęły dotychczas żadne protesty pochodzące z województw kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, łódzkiego i podlaskiego.

Sąd Najwyższy rozpoznał dotychczas 14 protestów. Wszystkie rozpoznane protesty były przedwczesne lub wniesiono je po upływie terminu i z tego powodu SN postanowił pozostawić je bez dalszego biegu.

Do rozpoznania pozostają 42 protesty wyborcze. Na rozpoznanie wszystkich protestów i podjęcie uchwały w przedmiocie ważności wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Sąd Najwyższy ma 30 dni liczonych od dnia podania wyników wyborów do publicznej wiadomości przez PKW.

W historii wyborów powszechnych Prezydenta RP nie było dotychczas przypadku stwierdzenia przez Sąd Najwyższy nieważności wyboru Prezydenta.

Zasady wnoszenia protestów

Protesty przeciwko wyborowi Prezydenta Rzeczypospolitej wnosi się na piśmie do Sądu Najwyższego nie później niż w ciągu 3 dni od dnia podania wyników wyborów do publicznej wiadomości przez Państwową Komisję Wyborczą. Nadanie w tym terminie protestu w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego (Poczta Polska) jest równoznaczne z wniesieniem go do Sądu Najwyższego (art. 321 § 1).

Za dzień podania wyników wyborów do publicznej wiadomości przez PKW należy traktować dzień, w którym wyniki zostały publicznie ogłoszone, a nie datę wydania Dziennika Ustaw zawierającego obwieszczenie PKW o wyniku wyborów Prezydenta RP (III SW 8/95, OSNAPiUS 1995, nr 24, poz. 304).

Protest wnosi się przeciwko wyborowi Prezydenta Rzeczypospolitej. Oznacza to, iż można go wnieść tylko wówczas, gdy wybór został dokonany. W przypadku ponownego głosowania protest wnosi się dopiero po podaniu do publicznej wiadomości przez PKW nazwiska i imienia nowo wybranego Prezydenta RP (art. 321 § 1).

Protest przeciwko wyborowi Prezydenta RP może wnieść wyborca, którego nazwisko w dniu wyborów było umieszczone w spisie wyborców w jednym z obwodów głosowania. Protest może wnieść także przewodniczący właściwej komisji wyborczej obwodowej lub okręgowej lub pełnomocnik wyborczy (art. 82 § 4 i § 5).

Poprzednia 12 Następna

Państwo

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.

 
 
 

Załączniki

Brak załączników do artykułu.

 
 
 

Komentarze

Brak komentarzy.