ŚwiatTS UE ukarał Grecję za brak oczyszczalni ścieków komunalnych w 6 miastach

Grecja| Komisja Europejska| ścieki komunalne| transpozycja dyrektywy| Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

włącz czytnik
TS UE ukarał Grecję za brak oczyszczalni ścieków komunalnych w 6 miastach
Miasto Koropi w Grecji. Foto: Ch. Rose

Za spóźnioną transpozycję dyrektywy w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych od Grecji zasądzono zapłatę ryczałtu w wysokości 10 mln EUR i okresowej kary pieniężnej w wysokości 3,64 mln EUR za każde pół roku zwłoki. Trybunał stwierdził już uchybienie przez Grecję zobowiązaniom państwa członkowskiego po raz pierwszy w wyroku wydanym w 2007 r.

Dyrektywa Unii[1] ma na celu ochronę środowiska przed niekorzystnymi skutkami odprowadzania ścieków komunalnych (ścieków bytowych i ścieków przemysłowych). Stanowi ona między innymi, że państwa członkowskie zapewniają, aby wszystkie aglomeracje o równoważnej liczbie mieszkańców[2] ponad 15 000 były wyposażone w system zbierania ścieków komunalnych najpóźniej do dnia 31 grudnia 2000 r. Ponadto aglomeracje te muszą oczyszczać ścieki komunalne przed ich odprowadzeniem.

Uznając, że 30 aglomeracji greckich o równoważnej liczbie mieszkańców ponad 15 000 nie było wyposażonych ani w systemy zbierania ścieków, ani w systemy oczyszczania, Komisja wniosła w 2006 r. do Trybunału Sprawiedliwości skargę przeciwko Grecji o stwierdzenie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Wyrokiem z dnia 25 października 2007 r. [3]. Trybunał stwierdził, że Grecja uchybiła ciążącym na niej zobowiązaniom, gdyż 23 aglomeracje nie były jeszcze wyposażone w systemy zbierania lub oczyszczania ścieków komunalnych.

Stojąc na stanowisku, że Grecja nadal nie wykonała wyroku z 2007 r. w 6 z 23 wchodzących w rachubę aglomeracji (mianowicie w aglomeracjach: Lefkimmi, Markopoulo, Koropi, Nea Makri, Rafina i Artemida), Komisja postanowiła w 2014 r. wnieść przeciwko Grecji nową skargę o stwierdzenie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. W tych ramach Komisja wniosła do Trybunału o zasądzenie od Grecji zapłaty na rzecz Komisji okresowej kary pieniężnej w wysokości 47 462,40 EUR za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu wyroku z 2007 r., jak również ryczałtu w wysokości 5191,20 EUR za każdy dzień od dnia ogłoszenia wyroku z 2007 r. do jego pełnego wykonania.

W ogłoszonym dzisiaj wyroku Trybunał stwierdził, że Grecja uchybiła spoczywającemu na niej obowiązkowi wykonania wyroku z 2007 r., gdyż w momencie upływu terminu wyznaczonego przez Komisję na wykonanie tego wyroku (25 kwietnia 2011 r.) sześć spornych aglomeracji nadal nie było wyposażonych w systemy zbierania lub oczyszczania ścieków komunalnych.

W celu zapewnienia pełnego wykonania wyroku z 2007 r., Trybunał postanowił nałożyć na Grecję kary pieniężne w postaci okresowej kary pieniężnej i ryczałtu.

W odniesieniu do okresowej kary pieniężnej Trybunał orzekł, że brak lub niedostateczność systemów zbierania lub oczyszczania ścieków komunalnych może doprowadzić do szkód w środowisku, co należy zatem uznać za szczególnie poważną sytuację. Niemniej jednak Trybunał uwzględnił jako okoliczność łagodzącą to, że szkody dla środowiska - z uwagi na stosunkowo niewielką liczbę aglomeracji, w których sytuacja nie została jeszcze uregulowana - są mniejsze aniżeli szkody stwierdzone w 2007 r. Podobnie Trybunał uwzględnił wysiłki podjęte przez Grecję i uznane przez Komisję.

Poprzednia 12 Następna

Świat

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.

 
 
 

Załączniki

Brak załączników do artykułu.

 
 
 

Komentarze

Brak komentarzy.