ŚwiatTSUE o braku zgody na pobyt opiekuna dziecka - obywatela państwa członkowskiego UE

Anonymity Order| Hiszpania| maloletni| obywatel państwa UE| państwo członkowskie UE| piecza| Tribunal Supremo| Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

włącz czytnik
TSUE o braku zgody na pobyt opiekuna dziecka - obywatela państwa członkowskiego UE
Siedziba Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z 13 września uznał, że prawo Unii nie pozwala na automatyczną odmowę udzielenia zezwolenia na pobyt obywatelowi państwa nienależącego do Unii, który sprawuje wyłączną pieczę nad małoletnim obywatelem Unii, ani na wydalenie tego obywatela z terytorium Unii wyłącznie ze względu na jego wcześniejszą karalność. Możliwość zastosowania środka wydaleniowego zależy od tego, czy ów środek jest proporcjonalny oraz uzasadniony osobistym zachowaniem obywatela państwa trzeciego, przy czym zachowanie to musi stanowić rzeczywiste, aktualne i dostatecznie poważne zagrożenie godzące w jeden z podstawowych interesów społeczeństwa przyjmującego państwa członkowskiego.

Dwóm obywatelom państw nienależących do Unii sprawującym wyłączną pieczę nad małoletnimi dziećmi mającymi obywatelstwo Unii organy przyjmującego państwa członkowskiego, którego obywatelstwo owe dzieci posiadają, odpowiednio, odmówiły wydania zezwolenia na pobyt oraz wydały decyzję o wydaleniu, motywując to wcześniejszą karalnością tych obywateli. Alfredo Rendón Marin jest ojcem syna mającego obywatelstwo hiszpańskie oraz córki mającej obywatelstwo polskie, nad którymi sprawuje wyłączną pieczę. Wspomniane dzieci od zawsze mieszkały w Hiszpanii. Z kolej CS jest matką dziecka mającego obywatelstwo Zjednoczonego Królestwa, nad którym sprawuje wyłączną pieczę.

Uwagę prasy zwraca się na fakt, że sprawa C-304/14 została przez brytyjski sąd odsyłający wniesiona w sposób zanonimizowany na podstawie odpowiedniej decyzji tego sądu („Anonymity Order”) podjętej w celu ochrony interesów dziecka.

Tribunal Supremo (hiszpański sąd najwyższy) oraz Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) London [sąd wyższej instancji (wydział ds. imigracji i azylu) w Londynie, Zjednoczone Królestwo] zwróciły się do Trybunału Sprawiedliwości z pytaniem, czy wcześniejsza karalność obywatela państwa trzeciego sprawującego wyłączną pieczę na małoletnim obywatelem Unii może stanowić jedyny powód odmowy wydania mu zezwolenia na pobyt bądź jego wydalenia.

W ogłoszonych dzisiaj wyrokach Trybunał orzekł przede wszystkim, że prawo Unii stoi na przeszkodzie uregulowaniu krajowemu, które w sposób automatyczny wyklucza możliwość udzielenia zezwolenia na pobyt obywatelowi państwa trzeciego, rodzicowi małoletnich dzieci będących obywatelami Unii i znajdujących się pod jego wyłączną pieczą, ze względu na jego wcześniejszą karalność, jeżeli wspomniana odmowa lub wspomniane wydalenie zmuszają dzieci do opuszczenia terytorium Unii.

Trybunał wyjaśnił przede wszystkim, że dyrektywa w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu1 ma zastosowanie do obywateli Unii oraz członków ich rodziny, którzy przemieszczają się do innego państwa członkowskiego lub przebywają w innym państwie członkowskim niż państwo członkowskie, którego są obywatelami. W rezultacie wspomniana dyrektywa znajduje zastosowanie do sytuacji A. Rendóna Marina i jego mającej obywatelstwo polskie córki, ale już nie do sytuacji A. Rendóna Marina i jego mającego obywatelstwo hiszpańskie syna, ani też do sytuacji CS i jej mającego obywatelstwo Zjednoczonego Królestwa dziecka: dzieci te bowiem od zawsze mieszkały w państwie członkowskim, którego obywatelstwo posiadają. Wobec tego tylko A. Rendón Marin i jego mająca polskie obywatelstwo córka mogą korzystać z prawa pobytu na podstawie tej dyrektywy.

Poprzednia 123 Następna

Świat

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.

 
 
 

Artykuły powiązane

Brak art. powiąznych.

 
 
 

Załączniki

Brak załączników do artykułu.

 
 
 

Komentarze

Brak komentarzy.