TKKomunikat Biura Trybunału Konstytucyjnego w związku z nowelizacją ustawy o Policji

dane internetowe| dane telekomunikacyjne| kontrola operacyjna| ochrona informacji| prywatność| tajemnica zawodowa| Trybunał Konstytucyjny| Trybunał Sprawiedliwości UE| Ustawa o policji

włącz czytnik
Komunikat Biura Trybunału Konstytucyjnego w związku z nowelizacją ustawy o Policji

W debacie publicznej nad ustawą z dnia 4 lutego 2016 r. o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Poz. 147) podnosi się, że została ona wydana w celu wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 30 lipca 2014 r., sygn. K 23/11.

Biuro TK uważa zatem za celowe przedstawienie relacji między obowiązkami ustawodawcy wynikającymi ze wskazanego wyroku, a treścią powołanej ustawy.

Z wyroku wynikała konieczność wprowadzenia m.in. następujących zmian w prawie:

1)w­prowadzenie mechanizmu niezależnej (tj. sprawowanej przez sąd lub inny organ państwa niezależny od służb policyjnych i ochrony państwa oraz podmiotów zainteresowanych pozyskaniem takich danych) kontroli udostępniania danych telekomunikacyjnych funkcjonariuszom Policji, Straży Granicznej, kontroli skarbowej, Żandarmerii Wojskowej,Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego i Służby Celnej;

2) określenia w ustawie rodzajów przestępstw godzących w podstawy ekonomiczne państwa, w odniesieniu do których dopuszczalna jest kontrola operacyjna przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, co mogłoby nastąpić przez odesłanie do konkretnych przepisów ustawy karnej, przestępstw stypizowanych w konkretnych rozdziałach ustawy lub posłużenie się nazwą rodzajową;

3) wprowadzenie mechanizmu gwarantującego ochronę informacji stanowiących tajemnicę zawodową, polegającego na zapewnieniu niezwłocznego, komisyjnego i protokolarnego niszczenia materiałów zebranych podczas kontroli operacyjnej, zawierających informacje objęte zakazami dowodowymi (w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania karnego), co do których sąd nie uchylił tajemnicy zawodowej bądź uchylenie było niedopuszczalne;

4) wprowadzenie procedury niszczenia danych telekomunikacyjnych pozyskanych przez służby policyjne i ochrony państwa, które to dane nie mają znaczenia dla prowadzonego postępowania.

Ponadto Trybunał uznał za celowe m.in.:

1)ograniczenie przypadków dopuszczalności stosowania kontroli operacyjnej i sięgania po dane telekomunikacyjne tylko do spraw podejrzenia popełnienia poważnych przestępstw lub innych zagrożeń bezpieczeństwa państwa bądź zapobiegania im;

2) doprecyzowanie katalogu poważnych przestępstw (przez wskazanie ich typów, nazw rodzajowych, lub odwołanie się do rozdziałów części szczegółowej kodeksu karnego), co do których jest dopuszczalne niejawne zbieranie informacji o osobach, tak aby ingerencja w prywatność człowieka przez służby policyjne i ochrony państwa nie była  nieproporcjonalnie szeroka;

3) uzależnienie możliwości niejawnego pozyskiwania danych telekomunikacyjnych od braku możliwości pozyskania określonych informacji w inny, mniej dolegliwy dla jednostki sposób lub w sytuacji nieprzydatności innych środków;

4) doprecyzowanie przepisów regulujących postępowanie z materiałami zebranymi w kontroli operacyjnej i danych telekomunikacyjnych, które mogą być przechowywane i przetwarzane jedynie w celu, w jakim zostały zebrane zgodnie z ustawą; dane zbędne dla prowadzonego postępowania lub zebrane niezgodne z ustawą mają być niszczone.

5) sprecyzowanie w przepisach prawa rodzajów środków technicznych stosowanych przez służby policyjne i ochrony państwa kontroli operacyjnej;

6) wprowadzenie rozwiązań gwarantujących bezpieczeństwo gromadzonych danych oraz zapewniających upublicznianie zagregowanych danych statystycznych obrazujących skalę niejawnego uzyskiwania przez służby policyjne i ochrony państwa informacji za pomocą kontroli operacyjnej i retencji danych telekomunikacyjnych.

Trybunał wyznaczył ustawodawcy maksymalny dopuszczalny w art. 190 ust. 3 Konstytucji termin – to jest 18 miesięcy od dnia ogłoszenia orzeczenia, co nastąpiło 6 sierpnia 2015 r. – na zmianę niekonstytucyjnych przepisów.

Poprzednia 123 Następna

Trybunał Konstytucyjny

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.

 
 
 

Załączniki

Brak załączników do artykułu.

 
 
 

Komentarze

Brak komentarzy.