TKTK: brak przesłanek odmowy dostępu do materiałów postępowania przygotowawczego jest niezgodny z konstytucją

dostęp do akt| dozór policji| Kodeks postępowania karnego| postanowienie| postępowanie przygotowawcze| prokurator| Stanisław Biernat| Teresa Liszcz

włącz czytnik

Rozpoznając zarzut niezgodności art. 156 § 5 w zw. z art. 159 k.p.k. z wywodzoną z art. 2 konstytucji zasadą określoności prawa Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że ani precyzyjność, ani jasność i legislacyjna poprawność zaskarżonych przepisów nie budzą wątpliwości. Skarżący nie miał trudności ze zrozumieniem ich treści, co pozwoliło mu na sprecyzowanie zakresu, w jakim przepisy te uważa za niezgodne z konstytucją, dlatego też Trybunał uznał, że zaskarżony przepis jest zgodny z wywodzoną z art. 2 konstytucji zasadą określoności prawa

Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że brak określenia przesłanek odmowy dostępu do tych materiałów postępowania przygotowawczego, które uzasadniają postanowienie prokuratora o zastosowaniu dozoru Policji połączonego z zakazem kontaktowania się z określonymi osobami oraz zakazem przebywania w określonych miejscach jest niezgodny z konstytucją, ponieważ rozwiązanie takie nadmiernie ogranicza prawo do obrony. Trybunał Konstytucyjny dopuścił przy tym rozwiązanie, stosownie do którego postępowanie przygotowawcze, inaczej niż postępowanie sądowe, nie jest oparte na zasadzie pełnej jawności akt sprawy, ale przesłanki odmowy udostępnienia akt tego postępowania, które uzasadniają postanowienie prokuratora o zastosowaniu dozoru Policji połączonego z zakazem kontaktowania się z określonymi osobami oraz zakazem przebywania w określonych miejscach, powinny zostać określone przez ustawodawcę. W konsekwencji Trybunał Konstytucyjny orzekł, że norma rekonstruowana z art. 156 § 5 k.p.k. w zw. z art. 159 k.p.k., w zakresie, w jakim nie określa przesłanek odmowy dostępu do tych materiałów postępowania przygotowawczego, które uzasadniają postanowienie prokuratora o zastosowaniu dozoru Policji połączonego z zakazem kontaktowania się z określonymi osobami oraz zakazem przebywania w określonych miejscach, jest niezgodna z art. 42 ust. 2 w zw. z art. 31 ust. 3 konstytucji.

Przewodniczącą składu orzekającego była sędzia TK Teresa Liszcz, sprawozdawcą był wiceprezes TK Stanisław Biernat.
Zespół Prasy i Informacji TK

Poprzednia 12 Następna

Trybunał Konstytucyjny

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.

 
 
 

Załączniki

Brak załączników do artykułu.

 
 
 

Komentarze

Brak komentarzy.