TKTK: brak przesłanek odmowy dostępu do materiałów postępowania przygotowawczego jest niezgodny z konstytucją

dostęp do akt| dozór policji| Kodeks postępowania karnego| postanowienie| postępowanie przygotowawcze| prokurator| Stanisław Biernat| Teresa Liszcz

włącz czytnik
TK: brak przesłanek odmowy dostępu do materiałów postępowania przygotowawczego jest niezgodny z konstytucją

Brak określenia przesłanek odmowy dostępu do materiałów postępowania przygotowawczego, które uzasadniają postanowienie prokuratora o zastosowaniu dozoru Policji połączonego z zakazem kontaktowania się z określonymi osobami oraz zakazem przebywania w określonych miejscach jest niezgodny z konstytucją.

20 maja 2014 r. Trybunał Konstytucyjny na podstawie art. 59 ust. 2 ustawy z 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym oraz § 48 Uchwały Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego z 3 października 2006 r. w sprawie Regulaminu Trybunału Konstytucyjnego ogłosił wyrok, wydany na posiedzeniu niejawnym, w sprawie skargi konstytucyjnej G. K. dotyczącej odmowy udostępnienia podejrzanemu i jego obrońcy akt postępowania przygotowawczego, które uzasadniają postanowienie o zastosowaniu dozoru Policji połączonego z zakazem kontaktowania się z określonymi osobami oraz zakazem przebywania w określonych miejscach.

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 156 § 5 w związku z art. 159 k.p.k., w brzmieniu nadanym przez ustawę z dnia 10 stycznia 2003 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego, ustawy – Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania karnego, ustawy o świadku koronnym oraz ustawy o ochronie informacji niejawnych:

a) jest zgodny z wywodzoną z art. 2 konstytucji zasadą określoności prawa,

b) w zakresie, w jakim nie określa przesłanek odmowy dostępu do tych materiałów postępowania przygotowawczego, które uzasadniają postanowienie prokuratora o zastosowaniu dozoru Policji połączonego z zakazem kontaktowania się z określonymi osobami oraz zakazem przebywania w określonych miejscach, jest niezgodny z art. 42 ust. 2 w związku z art. 31 ust. 3 konstytucji.

W odniesieniu do art. 275 § 2 k.p.k. postępowanie umorzono z uwagi na utratę mocy obowiązującej zaskarżonego przepisu przed wydaniem orzeczenia przez Trybunał. Przyczyną umorzenia postępowania co do art. 156 § 5a k.p.k. była niedopuszczalność wydania wyroku, ponieważ zaskarżony przepis nie stanowił podstawy rozstrzygnięcia o prawach i wolnościach skarżącego.

Poprzednia 12 Następna

Trybunał Konstytucyjny

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.

 
 
 

Załączniki

Brak załączników do artykułu.

 
 
 

Komentarze

Brak komentarzy.