Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja
Sędziowie

Piotr Tuleja

Piotr Tuleja

Piotr Tuleja

Urodził się 12 marca 1963 r. w Krakowie. Studia prawnicze ukończył w 1987 r. Stopień doktora nauk prawnych uzyskał w 1993 r., zaś stopień naukowy doktora habilitowanego w 2003 r. W latach 1987-1989 odbył aplikację sądową w Sądzie Wojewódzkim w Krakowie zakończoną egzaminem sędziowskim.

W 1987 r. rozpoczął pracę w Katedrze Prawa Konstytucyjnego UJ. Od 2009 r. pełni obowiązki kierownika tej katedry. Kierownik Studium Podyplomowego "System ochrony praw człowieka w Polsce".

W 1990 r. pełnił funkcję zastępcy Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego. W latach 1992-1998 pracował w Trybunale Konstytucyjnym jako asystent sędziego, w latach 1998-1999 pracował jako orzecznik w Zespole Wstępnej Kontroli Skarg Konstytucyjnych i Wniosków Biura Trybunału Konstytucyjnego, a od 2000 do 2010 r. był dyrektorem tego Zespołu.

W latach 1991-1993 przebywał na stażach naukowych w Austrii. W latach 1995-1996 odbył krótkoterminowe staże w trybunałach konstytucyjnych Austrii, Czech, Hiszpanii i Niemiec. W latach 1996-1998 był stypendystą Alexander von Humboldt Stiftung w Uniwersytecie Johannesa Gutenberga w Moguncji. W 2010 r. uczestniczył w pracach powołanego przez Marszałka Sejmu Zespołu ds. opracowania projektu zmiany Konstytucji RP w zakresie harmonizowania Konstytucji RP i prawa Unii Europejskiej. Członek komisji nauk prawnych Polskiej Akademii Umiejętności, Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego i Societas Humboldiana Polonorum. Członek komisji egzaminacyjnej na aplikację radcowską i adwokacką, wykładowca z zakresu prawa konstytucyjnego dla sędziów i prokuratorów. Członek redakcji naukowej "Forum Prawniczego". Przewodniczący kolegium redakcyjnego Zeszytów Sądownictwa Konstytucyjnego w Biurze Trybunału Konstytucyjnego, redaktor naczelny "Przeglądu Sejmowego"..

Autor ponad stu publikacji z zakresu: prawa konstytucyjnego ze szczególnym uwzględnieniem sądownictwa konstytucyjnego i problematyki skargi konstytucyjnej, interpretacji konstytucji, praw człowieka, tworzenia prawa, sądowego stosowania prawa.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

W listopadzie 2010 r. został wybrany przez Sejm RP na sędziego Trybunału Konstytucyjnego.