TKETS o dostępie do sieci kolejowej

Austria| ETS| Hiszpania| Komisja Europejska| linie kolejowe| Niemcy| transport kolejowy| użytkowanie sieci kolejowej| Węgry

włącz czytnik

Sprawa C-483/10 Komisja przeciwko Hiszpanii

W odniesieniu to tej skargi, Trybunał przypomniał przede wszystkim, że pomimo, iż państwom członkowskim przysługuje kompetencja w zakresie ustalania ogólnych ram pobierania opłat, państwa te powinny jednak szanować niezależność zarządcy infrastruktury I powierzyć mu zadanie obejmujące wyznaczanie opłaty należnej z tytułu użytkowania sieci kolejowej.

W tym względzie Trybunał orzekł, że zastrzegając na rzecz państwa prawo do wyznaczania tej opłaty, Hiszpania nie zastosowała się do dyrektywy 2001/14. Następnie Trybunał podkreślił, że państwa członkowskie są zobowiązane wprowadzić, w ramach systemu pobierania opłat, plan wykonania umożliwiający zminimalizowanie zakłóceń i poprawę osiąganych wyników sieci kolejowej.

Tymczasem, o ile hiszpańskie przepisy przewidują możliwość wzięcia pod uwagę względów. W zakresie poprawy wydajności sieci i jej rozwoju,  przepisy te nie spełniają w wystarczającym stopniu wymogu rzeczywistego wprowadzenia w życie planu wykonania.

Trybunał orzekł również, że hiszpańskie przepisy, które powierzają organom publicznym w przypadku nakładania się zamówień na tę samą trasę pociągu lub przepełnienia sieci prawo określenia priorytetów alokacji w odniesieniu do poszczególnych rodzajów usług świadczonych na każdej linii z uwzględnieniem w szczególności usług przewozu towarowego, są sprzeczne z dyrektywą 2001/14. Dyrektywa ta przewiduje bowiem wyraźnie, że państwa członkowskie ustanawiają określone zasady alokacji zdolności przepustowej i wyłącznie zarządca infrastruktury może w pewnych przypadkach przyznać priorytet niektórym usługom.

Wreszcie, Trybunał stwierdził, że hiszpańskie przepisy, przyjmując kryterium efektywnego wykorzystania sieci jako kryterium alokacji zdolności przepustowej infrastruktury w przypadku nakładania się zamówień na tę samą trasę pociągu lub przepełnienia sieci, są sprzeczne z dyrektywą 2001/14 w zakresie, w jakim uwzględnienie efektywnego wykorzystania sieci nie jest uzależnione od zawarcia umowy ramowej. Na mocy bowiem dyrektywy 2001/14 maksymalny czas użytkowania tras pociągów odpowiada okresowi obowiązywania rozkładu jazdy, chyba że zgodnie z dyrektywą zawarta została umowa ramowa po między zarządcą infrastruktury i przedsiębiorstwem kolejowym.

Świat

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.

 
 
 

Załączniki

Brak załączników do artykułu.

 
 
 

Komentarze

Brak komentarzy.